Κατασκευή και Συμπλήρωση του Δικτύου Ομβρίων στο Γεροβουνό

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, πρόκειται να προβεί σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ».  (Α.Μ. 26/2021), προϋπολογισμού  3.268.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020 ” (ΑΔΑ: 7ΖΦ3ΟΡΕΓ-8ΓΗ) και χρηματοδοτείται από πόρους του ΠΔΕ με ΚΩΔ. ΣΑ ΕΠ0851

Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική » (Άξονας Προτεραιότητας 05 «Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και διασφάλιση της Βιωσιμότητας των παρεμβάσεων Αστικής Αναζωογόνησης στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας που επηρεάζονται από τους Ορεινούς Όγκους, τα ρέματα εντός του αστικού ιστού κ.λπ.»

 

Η χρηματοδότηση  στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας αφορά στο ποσό των 2.118.000,00€, ενώ η κάλυψη του υπολειπόμενου ποσού 1.150.000,00€ θα γίνει από πόρους του Δήμου έχει δε γραφτεί στον προϋπολογισμό του  ο.ε. 2021 με κ.α. 63.7312.0002  και   25.7312.0036 αντίστοιχα.

 

ΑΜ 26-2021

Μ1 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ

Μ2 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ 

Μ3 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ 

ΟΡΙΖΟΝΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΟΡΙΖΟΝΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1

ΟΡΙΖΟΝΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2

ΤΥΡ 3 ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΜΑ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ 

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΩΝ ΟΧΕΤΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΧΥΤΟΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΚΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Μοιράσου την σελίδα