Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5 Οκτωβρίου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 42η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ.Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα), στις 5-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή αύλειων χώρων σε σχολικά κτίρια (Α.Μ. 104/2018)

2) ΄Εγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: “Εργασίες για την προσαρμογή των Β/Φ Σταθμών του Δ.Α.Α.Κ., στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017” (Α.Μ. 120/21)

3) Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, για το έργο: “Εργασίες για την προσαρμογή των Β/Φ Σταθμών του Δ.Α.Α.Κ., στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017” (Α.Μ. 120/21) προϋπολ.458.870,97 € (πλέον Φ.Π.Α.)

4) ΄Εγκριση διενέργειας της υπηρεσίας για την διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης/μουσικοθεατρικής παράστασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της κάθε υπηρεσίας σε εταιρεία

5) Λήψη απόφασης, περί εξώδικου συμβιβασμού, για την τμηματική καταβολή της δαπάνης, της με αρ. 5484/2017 απόφασης του Μονομ.Εφετείου Αθηνών

6) Αποδοχή Φακέλου και έγκριση όρων διακήρυξης της Α.Μ. 108/2021 για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση-ανακατασκευή οδοστρωμάτων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του οδικού δικτύου της Δ.Κ.Α.Α »

7) Διαγραφή ανεξόφλητων οφειλών ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ από μηνιαίες καταστάσεις επιστρεφόμενων τελών της ΔΕΗ

8) Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά σε δαπάνη προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των ΚΔΑΠ του Δήμου

9) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας, με τη διαδικασία του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού καθώς και απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων καθαριότητας» (Α.Μ. 1 και Α.Μ. 2/2021)

10) Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2021

11)   Πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης «Δομή παροχής Βασικών αγαθών Κοινωνικό Φαρμακείο στο  Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού”

12)  Πρόσληψη  προσωπικού καθαριότητος – βοηθητικών εργασιών,  μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την λειτουργία των «ΚΔΑΠ» του Δήμου στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2021 – 2022

13) Έγκριση 6ης παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» (Α.Μ.82/2011)

 

 

Μοιράσου την σελίδα