Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 31η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 21-6-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Διαγραφή ανεξόφλητων οφειλών από χρέωση οστών στο Δημοτικό Κοιμητήριο

2. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για το «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου

3.   Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού περί συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. 855/2022 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., 3ου Κλιμακίου σχετικά με την Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜ ΠΑΡ ΕΠΕ» κατά της 75/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού περί εγκρίσεως του Πρακτικού (3) Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 265.784,49€ συμπεριλαμβα-νομένου του ΦΠΑ 24%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού 76.697,17€ συμπε-ριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,  Αρ. Μελέτης 63/2021 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 149559.-ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Δ.

Μοιράσου την σελίδα