Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 36η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 26-7-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1.«Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε κάλυψη δαπανών μετακίνησης υπαλλήλου στο εξωτερικό (Λέτσε, Ιταλίας για συμμετοχή στην 4η Συνάντηση Εργασίας της δράσης ‘TIME4EU’».

2.«Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά σε αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων σε οχήματα του Δήμου»

3.«Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά σε πιστοποίηση ανυψωτικής ικανότητας γερανού επί οχήματος του Δήμου με  αρ. κυκλ. ΚΗΟ 5188».

4. α) Έγκριση συμμετοχής στελεχών στην 6η Συνάντηση Εργασίας της δράσης "ΤΙΜΕ4EU" (It's our time, it's time for Europe, χρημ/ση από «Εurope for Citizens»), β) έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό, γ) έγκριση σχετικής δαπάνης μετακίνησης,
διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης, δ) έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης

5.Χορήγηση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για την εκπόνηση της μελέτης "Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού" (Α.Μ. 184/2020)
Σχετ.:    α) η με αριθμ. πρωτ. 15272/2022 πρόσκληση
β) το με αριθμ. πρωτ. 16262/2022 αίτημα για παράταση χρόνου υποβολής των Ενιαίων Πιστοποιητικών Δικαστικής Φερεγγυότητας γ) αποδεικτικό ηλεκτρονικών αιτήσεων

6.Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” και Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. 43972/01.07.2022 του Υπ. Εσωτερικών

7.  Εξειδίκευση Πίστωσης για την ενταγμένη Πράξη «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού»

8. Λήψη απόφασης περί ασκήσεως ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 638/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής &Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Περίφραξη παιδικών χαρών & αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρων του Δήμου (Α.Μ. 209/2018)», συνολικής δαπάνης εργασιών 61.976,59€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

10. Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός Ιουνίου 2022.

11. α) Έγκριση συμμετοχής στελεχών στην 6η Συνάντηση Εργασίας της δράσης "ΤΙΜΕ4EU" (It's our time, it's time for Europe, χρημ/ση από «ΕuropeforCitizens»), β) έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό, γ) έγκριση σχετικής δαπάνης μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης, δ) έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης   

12.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2022

 

 

 

           

Μοιράσου την σελίδα