Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση 19 κτιρίων του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση του έργου “Εργα Α.Π.Ε. και ενεργειακή αναβάθμιση 19 κτιρίων του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ” (α.μ. 65/2021), εκτιμώμενης αξίας 3.566.129,03 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο Διαγωνισμός (με Α/Α 185650) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2022 (31/01/2022), ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:20.

Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

Τεύχη δημοπράτησης

 

 

Μοιράσου την σελίδα