Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου “Δίκτυο παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και  ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε οδούς του  Δήμου Αγίων Αναργύρων–Καματερού” (α.μ. 29/2021), προϋπολογισμού 11.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΕΣ. / Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”.

Ο Διαγωνισμός (με Α/Α 187830) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Απριλίου 2022 (29/04/2022), ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:05.

 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 1

ΓΟΥΝΑΡΗ 2

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2

ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΤΕΥΧΗ 29-2021

ΤΟΜΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΦΥΛΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Μοιράσου την σελίδα