Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α Α 185960

Με την υπ’ αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑΜ 22PROC009982694, ΑΔΑ ΨΓΩΩΩ62-ΕΘΤ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου μας εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 185960 του έργου "Έργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στην Δ.Κ. Αγ.Αναργύρων" (2ο, 3ο Γυμνάσιο & 1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων).

Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2022 (09/02/2022), ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:35.

Ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2022 (16/02/2022), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.

 

Κατεβάστε τη σχετική απόφαση Ο.Ε.

Μοιράσου την σελίδα