ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 31.01.2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Με αριθμό 32
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού
 
 
΄Εχοντας υπόψη:
 
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α΄ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύει σήμερα.
  2. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 & 6 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 σύμφωνα με τις οποίες για το Δήμο μας, ορίστηκαν έξι (6) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τέσερις (4) με αντιμισθία από 1-1-2013.
  4. Την  377/2013 προηγούμενη απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίσαμε Αντιδήμαρχο τον κ. Tσίρμπα Γιώργο - Σταύρο και αναθέσαμε σε αυτόν τις αρμοδιότητες του .
  5. Την 378/2013 προηγούμενη απόφαση Δημάρχου με την οποία αναθέσαμε στον κ.Γεώργιο Δρόσο-Παππά την αρμοδιότητα της εποπτείας των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 
 
                                              Αποφασίζουμε
 

 Συμπληρώνουμε τις ανατεθείσες αρμοδιότητες στον ορισθέντα, με την με αρ.377/2013 προηγούμενη απόφαση, Αντιδήμαρχο, κ. Tσίρμπα Γιώργο - Σταύρο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, με θητεία από 01.2.2014 μέχρι 31.08.2014, μεταβιβάζοντας σε αυτόν την εποπτεία και  ευθύνη των εγκαταλελειμμένων οχημάτων καθώς και την υπογραφή εγγράφων στον τομέα της παραπάνω αρμοδιότητάς του.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ.377/2013 προηγούμενη απόφαση Δημάρχου.

- Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερησία εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 
 
 
 
- Από την παρούσα απόφαση δεν   προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

                                                            

 

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
 
                                                                       ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
 
                            
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

3. Οριζόμενο Δημοτικό Σύμβουλο

4. Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

5. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

6. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

7. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

8. Διεύθυνση Περιβάλλοντος

9. Ν.Π.Δ.Δ. & Επιχειρήσεις

10. Αρχείο

 
 
 

Μοιράσου την σελίδα