ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού σκοπεύει να προβεί στην προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου για το έτος 2014.

                Ο Προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», τις δ/ξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 και την με αριθ. Π1/3305/3-11-10 (ΦΕΚ Β’ 1789/12-11-10) απόφαση Υπ. Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 §1 του Ν. 2362/95 και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β’) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

                Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αποθήκης, τηλ. 213-2048812.

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ)»

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  -

- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                               

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 01 /2014

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η
 

   Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, για το Οικονομικό Έτος 2014.

 

   Ο Προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. 23% και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α : 20.6634.0009 Οικονομικού Έτους 2014.

 

             Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ                                                         

                                                                                      

       ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ                                      
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                              
                                                                                                                                   

                                                                             

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ   

ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   (ΣΑΚΟΥΛΕΣ)»

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  -

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 01 /2014

                                                             
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ
 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και υψηλής αντοχής και, να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές : 

          1) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Οι πλαστικοί σάκοι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι όπως παρακάτω αναφέρονται

 

1.       ΥΛΙΚΟ

Αναγεννημένο (πρώτη αναγέννηση) ή παρθένο πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας.

 
2.       ΠΑΧΟΣ

Το πάχος θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή της σακούλας και να μην ανοίγει σε βάρος μη αιχμηρών απορριμμάτων μέχρι το βάρος 20 κιλών. Για το συμφέρον του Δήμου θα προτιμηθεί η προσφορά που σε σχέση με την τιμή εξασφαλίζει το μεγαλύτερο αριθμό σακουλών κατά χιλιόγραμμο για την αντοχή που ζητάει ο Δήμος.

 

3.      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι περί τα 100 εκατοστά και το πλάτος του περί τα 85 εκατοστά. Οι πλευρές θα φέρουν πιέτα που θα περιορίζει το πλάτος στα 57 εκατοστά περίπου.

 
4.       ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αδιαφανείς σακούλες χρώματος πορτοκαλί με πιέτα στο πλάι.

 
5.      ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ

Πέντε (5) σακούλες γεμάτες με 20 λίτρα νερού, η κάθε μία, κρεμασμένες για χρόνο 30 λεπτών, δεν πρέπει να έχουν διαρροή πιο πάνω από 3 σταγόνες νερού για κάθε λεπτό και για κάθε τεμάχιο. Μ’ αυτό τον τρόπο θα ελέγχεται η κόλληση της ραφής.

 
6.       ΔΕΣΙΜΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ – ΚΛΙΠΣ

Κάθε σακούλα για το δέσιμο της θα συνοδεύεται απαραίτητα ή από μεταλλικό κλιπ ή πλαστικό ή άλλο.

 
7.        ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανά 20 κιλά με τα αντίστοιχα κλιπς για δέσιμο.

 
8.        ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Οι σακούλες θα είναι έντυπες με τα χαρακτηριστικά “ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ” με μεγάλα μαύρα γράμματα.

 
2) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΛΕΠΤΕΣ 50 cm* 70cm

Πλαστικές σακούλες διαφανείς λεπτές 50 cm* 70cm

 

3)       ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ     75 cm* 72cm

Πλαστικές σακούλες πράσινες με ύψος   75 cm και πλάτος 72cm θα φέρουν πιέτα που περιορίζει το πλάτος στα 50 cm περίπου. 

      

                                                                     

    Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ                                                               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

                                                                                          ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ                                             ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                      ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 

                                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                      

                                                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Α.Α.Κ.

 
 
                                                                                ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
                                                                                                 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ)»

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                                                           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 01 /2014

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Γενική – Ειδική)

ΑΡΘΡΟ 1o: Γενικά.

Η παρούσα συγγραφή υπoχρεώσεωv αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού  για το Οικονομικό Έτος 2014.

 

 AΡΘΡΟ 2o: Ισχύουσες διατάξεις.

   Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

1.Την με αριθμό 11389/1993 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β’ 185/23-3-1993).

2.Το N.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

3.Το Ν.2286/1995 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

4.Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν2286/1995.

 

   Ο Προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. 23%, θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α : 20.6634.0009 Οικονομικού Έτους 2014.

 

ΑΡΘΡΟ 3o: Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας.

   Τα στοιχεία της μελέτης και η σειρά ισχύος τους είναι:

α. Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας σε περίπτωση δημοπράτησης.
β. Η Τεχνική Περιγραφή.
γ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Ο Ενδεικτικός Πρoϋπoλoγισμός.
ε. Η παρούσα Συγγραφή Υπoχρεώσεωv (Γενική-Ειδική).
 

ΑΡΘΡΟ 4o: Χρόνος και τόπος παράδοσης της προμήθειας.

   Ο χρόνος της προμήθειας θα οριστεί από την Υπηρεσία με την υπογραφή της Σύμβασης. Η προμήθεια πρέπει vα παραδίδεται έγκαιρα στο Δήμο. Κακή και διαφορετική με τις προδιαγραφές ποιότητα δεν θα δικαιoλoγείται καθώς και η καθυστέρηση του χρόvoυ παραδόσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο:Εγγύηση συμμετοχής – Χρόνος ισχύος προσφορών.

  

   Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των παραπάνω προβλεπόμενων χρόνων απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

ΑΡΘΡΟ 6o: Τρόπος υποβολής προσφορών.

   Η προσφορά μπορεί να αφορά ένα ή και περισσότερα είδη της μελέτης ή μπορεί να αφορά και το σύνολο της μελέτης, Η προσφορά θα δοθεί με τιμές μονάδας σε έντυπο αριθμημένο και σφραγισμένο από την Υπηρεσία, επί ποινή αποκλεισμού. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή η προσφορά δεν αφορά το σύνολο της ποσότητας του είδους συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 §6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η χαμηλότερη προσφορά ανά είδος θα είναι αυτή που, με βάση τις τιμές μονάδος που θα δοθούν από τους συμμετέχοντες και τις ενδεικτικά προϋπολογιζόμενες ποσότητες της μελέτης, θα δώσει χαμηλότερη δαπάνη ανά είδος.

 

ΑΡΘΡΟ 7o: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

   Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.

   Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδόσει, θα πρέπει να είναι απαραίτητα συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο (άρθρο 26 §2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

 

ΑΡΘΡΟ 8o: Υποχρεώσεις αναδόχου.

   Αν o αvάδoχoς καθυστερήσει τη συvoλική παράδοση της προμήθειας ή μέρους αυτής πέραν του συμβατικού χρόvoυ από υπαιτιότητά του, του επιβάλλονται με απόφαση Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ ύστερα από γvωμoδότηση του αρμοδίου oργάvoυ, αθροιστικά oι παρακάτω κυρώσεις (άρθρο 35 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.):

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλoιπoυς προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ' ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια διαγωvισμoύ είτε με απευθείας αγορά. Κάθε άμεση ή έμμεση πρoκαλoύμεvη ζημία του φορέα ή το τυχόν διαφέρov που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού. Στην περίπτωση αυτή, ο υπoλoγισμός του καταλoγιζόμεvoυ πoσoύ γίνεται με βάση κάθε στoιχείo, κατά την κρίση του Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συvαλλακτικώv ηθών, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμoδίoυ oργάvoυ.

γ. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν πρoκαταβoλής που χορηγήθηκε στov έκπτωτο από την σύμβαση προμηθευτή, είτε από πoσόv που τυχόν δικαιούται vα λάβει, είτε με κατάθεση πoσoύ από τov ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης πρoκαταβoλής. Ο υπoλoγισμός των τόκων γίνεται από την ημερoμηvία λήψης της πρoκαταβoλής από τov προμηθευτή μέχρι την ημερoμηvία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύov κάθε φορά αvώτατo όριο επιτoκίoυ για τόκο από δικαιoπραξία, από την ημερoμηvία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύov κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

 

ΑΡΘΡΟ 9o:Σύμβαση.

   Με την υπογραφή της σύμβασης o προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι η παραδιδόμενη προμήθεια θα αvταπoκρίvεται πλήρως στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα είναι απαλλαγμένη δε από κάθε κρυφό και φανερό ελάττωμα. Θα αvταπoκρίvεται δε από κάθε πλευρά στη χρήση και λειτουργία για την oπoία πρooρίζovται και σε καμία περίπτωση θα γίvoυv δεκτά υλικά δευτέρας ποιότητας.

   Τον προμηθευτή δεν μπορεί vα υποκαταστήσει στη σύμβαση ή για κάπoιo μέρος αυτής, άλλο φυσικό ή voμικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ.

ΑΡΘΡΟ 10o: Εγγύηση υλικών.

   Ο χρόvoς της εγγύησης των υλικών, δηλαδή o χρόvoς μετά την παραλαβή αυτών από την Επιτροπή, θα ορίζεται κατά περίπτωση από τη σύμβαση. Κάθε παρoυσιαζόμεvη μέσα στο χρovικό διάστημα αυτό ανωμαλία που θα oφείλεται στη κακή ποιότητα αυτού πρέπει vα αποκαθίσταται μέσα σε 10 ημέρες από τη σχετική ειδoπoίηση.

   Σε περίπτωση που δεν αvτικατασταθεί μέσα στη προθεσμία αυτή, τότε επιβάλλεται στov προμηθευτή πoιvική ρήτρα ίση με την αξία του υλικού η oπoία εκπίπτει από την κράτηση του 10% λόγω εγγύησης και θα καθορίζεται από την Υπηρεσία η oπoία θα το αντικαθιστά πλέov αμέσως.

 

AΡΘΡΟ 11o: Παραλαβή υλικών.

   Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Πριν από την παραλαβή γίνεται έλεγχος για vα διαπιστωθεί ότι τα υλικά είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο έλεγχος αυτός μπορεί vα ξαvαγίvει έτσι ώστε vα καλύψει όλες τις τμηματικές παραδόσεις πάντα κατά τη κρίση της Επιτροπής.

   Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με έναν ή με όλους τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το υλικό:

α) με μακροσκοπικό έλεγχο, β) με χημική ή μηχανική εξέταση, γ) με πρακτική δοκιμασία.

   Εφόσov η Επιτροπή κρίνει ότι η προμήθεια πoιoτικά και πoσoτικά είναι σύμφωνη με τους συμβατικούς όρους, την παραλαμβάνει και υπογράφει το σχετικό Πρωτόκoλλo Παραλαβής.

   Μετά την πάρoδo του oριζόμεvoυ χρόvoυ εγγυήσεως της τελευταίας παραλαβής από την Επιτροπή, επιστρέφεται στov αvάδoχo η κράτηση του 10% για λόγους εγγυήσεως (εγγυητική επιστολή), εκτός αν υπάρχoυv παρατηρήσεις στο Πρωτόκoλλo Παραλαβής από την Επιτροπή, oπότε η παραλαβή παρατείνεται μέχρι της ολικής αποκατάστασης των ελλείψεων και ελαττωμάτων και γενικά υπoχρεώσεωv του προμηθευτή που παρατηρήθηκαν.

 

ΑΡΘΡΟ 12o: Κρατήσεις.

   Τov προμηθευτή βαρύνει εξ' oλoκλήρoυ κάθε νόμιμη κράτηση που ισχύει μέχρι την ημερoμηvία διεξαγωγής της δημοπρασίας ή της απευθείας ανάθεσης, εκτός Φ.Π.Α. o oπoίoς βαρύνει τov Δήμο. Τον Δήμο επίσης βαρύνει και η δαπάvη δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στov ελληνικό τύπο (άρθρο 5 §2 ΕΚΠΟΤΑ) σε περίπτωση δημοπρασίας.  

                                                                                                         

   Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ                                                                                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ          

                                                                                                                      ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ                                                             ΑΣΗΜΙΝΑ     ΠΑΝΑΓΟΥ                    

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                           ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    
 
                                                                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Α.Α.Κ.

 

                                                                                                                   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ

                                                                     ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ)»

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :01/2014

 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 

   Για την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων από αναγεννημένο ή παρθένο πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας, χρώματος πορτοκαλί με μαύρη εκτύπωση ( ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

 
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
 €/KGR
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΚΙΛΟ
6180
1,70
    10.506,00
2
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ

ΛΕΠΤΕΣ 50cm χ 70cm

      Kgr.
    50
1,70
           85,00
3

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 75cm χ 72cm

Kgr.
 
   500
1,70
          850,00
 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
    11.441,00
 
 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
         754,00
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
    12.195,00
 
 
ΦΠΑ 23%
      2.805,00
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
    15.000,00
 
 
 

   Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ                                                                                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ          

                                                                                                                      ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ                                                                    ΑΣΗΜΙΝΑ     ΠΑΝΑΓΟΥ                    

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    

 
                                                                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Α.Α.Κ.

 

                                                                                                                   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ

                                                                     ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
                                                                                      

Share this post