ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  Άγιοι Ανάργυροι 2-6-2011
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                   Αριθμ. Πρωτ. 22639
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & Ι. ΜΕΡΛΑ                                                 
13561 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΤΗΛ. 213-2023900
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού
Διακηρύσσει:
Ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) καταστήματος στις Εργατικές Κατοικίες στο Ο.Τ. 115 περιοχή Γεροβουνού
 
 Το παραπάνω κατάστημα θα μισθωθεί για ΨΙΛΙΚΑ-ΤΣΙΓΑΡΑ (23,48τμ πλέον 11,49τμ εξώστη)
 
Το κατάστημα των εργατικών κατοικιών έχει εγκατάσταση ηλεκτρισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, η καταβολή όμως της εγγύησης για σύνδεση με τα δίκτυα της πόλης βαρύνει τους μισθωτές.
Στο κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα πρώτης προσφοράς εκκίνησης της δημοπρασίας, ορίζεται το ποσό των 150€.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως ορίζουν οι όροι της διακήρυξης.
Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής με γραμμάτιο από το Τ.Π.Δ. , ίσης με το 10% του μισθώματος ενός έτους ή  ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας για τη συμμετοχή του στην δημοπρασία.
Η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και ο καθορισμός της χρήσης του κάθε καταστήματος τελεί υπό την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής και η οποία έχει στην απόλυτη κρίση της το δικαίωμα της αποδοχής ή της απόρριψης των προσφορών.
 
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011, και ώρα 11.30 – 12.00.
 
Την πλήρη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από το Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Share this post