Εκμίσθωση κυλικείου

        

      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α              

Από το πρακτικό της 9ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

             του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                            

ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»
 
 

Αριθμ.Απόφασης: 22/2015                                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

 

«Προκήρυξης Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ    Αγ. Αναργύρων . »                                                                      

 

            Στις 30 ΙΟΥΛΊΟΥ τους έτους 2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, στις 14:00μμ στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού» κατόπιν της με αρ.πρωτ.18/27-07-2015 , νόμιμης πρόσκλησης του Προέδρου, κ. Καμαρινόπουλου Σωτήριου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/2010, προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

       Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (15) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) και ονομαστικά οι :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.       Καμαρινόπουλος Σωτήριος

·         Μαξούρας Θεόδωρος

2.       Μουρελάτος Φίλλιπος

·         Καλτέκη Ευθυμία

3.       Γιαννικόπουλος Αλέξης

·         Μπουλταδάκη Ευθαλία

4.       Νίκα Γεωργία

·         Αργυριάδης Γεώργιος

5.       Πρωιμάκης Μηνάς

·         Μπίας Γεώργιος

6.       Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

·         Παναγούλη Δεληγιάννη Γιάννα

7.       Κυριακόπουλος Ανδρέας

 

8.       Οικονομοπούλου Ευγενία

 
      

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 9ης Τακτικής συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και εξέθεσε ότι :

       Με το υπ’ αριθμ. 131/2015 ενημερωτικό σημείωμα ο Δ/ντής του 2ου Γυμνασίου Αγ.Αναργύρων Αρχιμ.Στ.Σταυρακάκη μας διαβιβάζει την αίτηση παραίτησης της κ. Πατήλα Ευτυχίας από το δικαίωμα παράτασης .

       Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει να προκηρυχθεί νέος πλειοδοτικός διαγωνισμός ώστε να συνεχισθεί η λειτουργία του κυλικείου για το επόμενο διάστημα.

       Αναθέτουμε επομένως στην επιτροπή αρμοδιότητας έκδοσης προκηρύξεων & αξιολόγησης προσφορών πλειοδοτικών διαγωνισμών εκμίσθωσης κυλικείων της β΄θμιας εκπαίδευσης του Δήμου να ενεργήσει για προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.

 

   Την οποία αποτελούν ο Δ/ντής του Σχολείου , ο κ. Καμαρινόπουλος Σωτ. Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής & ο πρόεδρος του συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου.

 

   Το Σώμα αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και μετά από διαλογική συζήτηση για τον καθορισμό των όρων συμμετοχής :

 
 
 
 
 
 
 
 
Αποφασίζει Ομόφωνα

       Η Σχολική Επιτροπή β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού έχοντας υπόψη την υπ.αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 απόφαση ΥΠΠΔΒΜ (ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ.Β΄), που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων αποφασίζει την προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 2ουΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ανδρούτσου & Μανιακίου , Αγ. Ανάργυροι ) με τους εξής όρους :

 

Η Σχολική Επιτροπή β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 

Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 2ουΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ανδρούτσου & Μανιακίου, Αγ. Ανάργυροι ) τηλ.: 210-2620744/ 210-2611983 φαξ), για έξι (6) χρόνια.

 Τα  δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

 α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

 β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.(δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)

θ) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή . (20% του ετήσιου μισθώματος καταβάλλεται από τον τελευταίο πλειοδότη με την υπογραφή της σύμβασης).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό από τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι και 28 / 08 /2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00μ.μ., στα γραφεία της σχολικής επιτροπής (Κάδμου & Κιλελέρ (πρώην Ολύμπου), Καματερό).

Η αποσφράγιση  των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού τη 28η/ 08 /2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 μ.μ.. στα γραφεία της σχολικής επιτροπής (Κάδμου & Κιλελέρ (πρώην Ολύμπου), Καματερό- τηλ. 2132039950/53).

 
 

Για την παραλαβή της προκήρυξης και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να απευθύνονται στη Σχολική Επιτροπή τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες από 9:30΄ π.μ. έως 13:30΄ μ.μ..

 

Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιαδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

 
 
 
 
 
 
 
 

Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

 
 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    22/2015  

 
 

          Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

 
 
 
 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

 
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 

Share this post