ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

      
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
              www.patt.gov.gr
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
Σε συνέχεια της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής (Συμπράττων Φορέας) με το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων –ΚΕΑΝ (Δικαιούχος Φορέας) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής» σας ενημερώνουμε ότι ο Δικαιούχος Φορέας θα προχωρήσει στην πρόσληψη,μεσύμβασηεργασίαςιδιωτικούδικαίουορισμένουχρόνου, 389 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα στοπλαίσιοτουΕθνικούΣτρατηγικούΠλαισίουΑναφοράς(Ε.Σ.Π.Α.)γιατηνπρογραμματικήπερίοδο2007-2013.
 
Ολόκληρη η προκήρυξη (με τις ειδικότητες) βρίσκεται στην ιστοσελίδα του δικαιούχου www.kean.gr, στη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.
 
Σύμφωνα με το αρ. 89 του Ν.3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως.
 
Οιυποψήφιοιμπορούννααναζητήσουνταέντυπατωναιτήσεωνκαθώςκαιτις«ΟδηγίεςσυμπλήρωσηςαίτησηςσυμμετοχήςσεπρόγραμμαΚοινωφελούςΧαρακτήρα(ΚΟΧ)»:
α)στηνιστοσελίδατουΔικαιούχου(www.kean.gr)
β)στηνιστοσελίδατουΕ.Π.«ΑνάπτυξηΑνθρώπινουΔυναμικού»(www.epanad.gov.gr)και
γ)στηνιστοσελίδατουΑ.Σ.Ε.Π.(www.asep.gr)ακολουθώνταςαπότηνκεντρικήσελίδατηδιαδρομή:ΈντυπααιτήσεωνΔιαγωνισμώνΦορέωνΚοινωφελήςΕργασία(ΚΟΧ).
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΚΟΧ1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πατρόκλου 57, ΤΚ 13123, ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντας την στο ΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (για Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών) υπόψιν Κας Κανάκη Ματίνας. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
 
Ημέρες υποβολής αιτήσεων από 09/07/2012 έως 18/07/2012 και ώρες 09.00π.μ-14.30μμ
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 2692881
 Ε- MAIL : info@kean.gr
 
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.
                                              
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

Μοιράσου την σελίδα