ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

        

      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α              

Από το πρακτικό της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

             του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                            

ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»
 
 

Αριθμ.Απόφασης: 20/2014                                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

 

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ΣΤΟ 1ο ΓΕΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ »                                                                      

 

            Στις 22 ΙΟΥΛΙΟΥ τους έτους 2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ, στις 11:00μμ στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού» κατόπιν της με αρ.πρωτ.151/21-07-2014, νόμιμης πρόσκλησης του Προέδρου, κ. Καμαρινόπουλου Σωτήριου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/2010, προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

       Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (15) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) και ονομαστικά οι :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.       Καμαρινόπουλος Σωτήριος

·         Τρίγκα Νίκη

2.       Κακαλής Βασίλειος

·         Γεωργέλης Ελ.

3.       Ζαλακούδη Ευγενία

·         Κόλντηρης Γεωρ.

4.    Μάρας Βασίλειος

·         Μπιλάλης Ιωάν.

5.       Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

·         Γαρατζιώτης Ιωάν.

6.       Σπαθαριώτης Εμμ.

·         Μουστάκη Μαρ.

7.       Χρυσομάλλη Ρεβέκκα

 

8.       Λιακριδώνης Ηλίας

 
 

       Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 7ης Τακτικής συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και εξέθεσε ότι :

            Λόγω παραίτησης της κ. Μέτου Μαρίας από την θέση της καθαρίστριας στο 1ο ΓΕΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ για προσωπικούς λόγους, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής σε συνεννόηση με την Δ/ΝΣΗ της Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ, τον Δ/ντή του σχολείου και κάνοντας τις σχετικές διαδικασίες σύμφωνα με την έγκριση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ(Υπ. αριθμ.4457/Δ4/15-01-14 ΚΥΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , υπ.αριθμ.1655/79/31-01-14 απόφαση του ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ , του υπ.αρ. 2/7343/ΔΠΓΚ/27-01-14 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του υπ.αρ. 604/07/16679/12-03-14 εγγράφου ΙΝΕΔΙΒΙΜ) προκηρύσσουν την θέση για την ανάδειξη νέας καθαρίστριας λόγω αποχώρησης της κ. Μέτου Μαρίας.

 

               Το Σώμα αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και μετά από διαλογική συζήτηση:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αποφασίζει Ομόφωνα
 

     Αποδέχεταιτην αίτηση παραίτησης της κ. Μέτου Μαρίας από την θέση της καθαρίστριας στο 1ο ΓΕΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  και προβαίνει στην προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικότητας καθαρίστριας (με κοινωνικά κριτήρια) για την σχολική χρονιά 2014-2015 (ΦΕΚ 2543/10-10-2013-Χρηματοδότηση ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και την υπογραφή σύμβασης   από 01/09/2014 έως 30/06/2015.

   Ορίζει την έναρξη κατάθεσης δικαιολογητικών από την 23η/07/2014 ημέρα Τετάρτη έως και την 29η/07/2014 ημέρα Τρίτη στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής β΄θμιας Εκπαίδευσης (Λ.Φυλής 52, Καματερό (παλαιό Δημαρχείο Καματερού) στον β΄όροφο)   με τα εξής προβλεπόμενα:

  • Αίτηση
  •  Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (εντός των προθεσμιών της προκήρυξης)
  •  Εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2014 (αντίγραφο)
  • Αστυνομικής ταυτότητας (αντίγραφο)
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
  •  Πιστοποιητικό ελληνομάθειας μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης με έκδοση του τελευταίου διμήνου.
            
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    20/2014

 
 
 

          Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

 
 
 
 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

 
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 

Μοιράσου την σελίδα