ΑΝΑΛΟΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  16.12.2015 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

Αρ.Πρωτ. 35334

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια σύμβασης  έως οκτώ  μηνών  για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες  του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

 

                Έχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις του άρθρου 1παρ. 2εδαφ. ιε του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).

2.     Την με αρ.πρωτ. 205453/24.10.2015 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής με την οποία κήρυξε το Δήμο μας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να αντιμετωπισθεί η υπάρχουσα δυσμενής κατάσταση, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή την 22.10.2015.

3.     Το αρ. πρωτ.οικ. 39422/10.11.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ μηνών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 212 του Ν. 3584/2007 .

4.     Τις διατάξεις του άρθρου 212  του Ν. 3584/2007 σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών , χωρίς έγκριση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει και χωρίς τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.1α του Ν. 4325/2015(ΦΕΚ 47/Α").  Η διάρκεια της απασχόλησης σύμφωνα με την παράγραφο 2  δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης δηλαδή από την 24.10.2015 μέχρι 23.06.2016 .

5.     Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

6.     Την υπ’αριθ. 321/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων- Καματερού, σχετικά με πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ  μηνών  για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες  του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

7.     Το υπ"αρ. 91268/49095/14.12.2015  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Διεύθυνση  Διοίκησης,  με το οποίο εγκρίνει  την υπ"αρ. 321/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού σχετικά με την πρόσληψη πέντε (5) ΑΤΟΜΩΝ  , προκειμένου προκειμένου να αντιμετωπισθεί η υπάρχουσα δυσμενής κατάσταση, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή την 22.10.2015.

8.     Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με  διάρκεια  απασχόλησης, η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 2  δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης δηλαδή από την 24.10.2015 μέχρι 23.06.2016. , συνολικά  πέντε (5) ατόμων στην υπηρεσία περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση  τη υπάρχουσας δυσμενούς κατάστασης, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την  περιοχή στις  22.10.2015 και ειδικότερα :

-  ενός (1) ατόμου  ειδικότητας  ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και

-  τεσσάρων  (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:  ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 α)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*),

 β)  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α" ή Β" κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*),

 β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*),

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας (*).

 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012(*),

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας (*).

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:  ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ.2  του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ206/Α/08.10.1997).

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

*      Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

*      Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για τη οποία προσλαμβάνονται.

*      Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική  συμπαράσταση).

Σημείωση: Η  ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής:

*       Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.

*      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.

*      Υπεύθυνη δήλωση κατά του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού  Κώδικα : 

α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιασδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση  (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση     πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση , καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) ότι μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) ότι δεν τελούν υπό στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

*                 Χωριστή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται  ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία  ή νομικό πρόσωπο  του άρθρου 14 του Ν. 2190/94   όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.3812/2009 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί  να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχοληθούν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).        

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αγίων Αναργύρων – Καματερού  (στη διεύθυνση Δημοκρατίας 61) συντασσομένου κατ’ άρθρο  21 παρ.9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει), πρακτικού ανάρτησης.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας Δημοκρατίας 61 και ειδικότερα στο γραφείο προσωπικού εντός προθεσμίας πέντε (5) που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος 16.12.2015  (δηλαδή από 17.12.2015 μέχρι 21.12.2015   ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Δήμο στην πιο πάνω διεύθυνση (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2023670-671-672

 

                                                    Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 

 

 

                                                       ΝΙΚΟΣ Α.ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Μοιράσου την σελίδα