ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Αγιοι Ανάργυροι-Καματερό 4/12/2014             

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Α.Π. 2004

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
 Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2014

του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας

Δήμου Αγίων Αναργύρωναματερού

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Π.Δ.Α.Α.Κ., έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009.

2. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του Ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4210/2014.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980).

5. Τις με αρ. 25, 146 και 147/2014 Αποφάσεις Δ.Σ. του ΟΠΑΠΔΑΑΚ.

6. Τις με αρ. Πρωτ. 3547, 3549, 3551/2014 Βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ.

7. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 39697/15-10-2014 εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Οικονομικών περί σύναψης συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. και Σ.Μ.Ε.

8. Την με αρ. Πρωτ. 72808/48979/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την “έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ”

 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι δύο (22) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (ΟΠΑΠ), που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους επί των οδών Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα (Παλαιό Δημαρχείο), με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα), λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης: Τμήμα Κλασικού Χορού-Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών-Λάτιν/Τάνγκο, Τμήμα Θεάτρου και Θεατρικού Παιχνιδιού» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12). Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

 
 
Κωδικός
θέσης
Τόπος εκτέλεσης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

ΔΕ Καθηγητής Μουσικής για διδασκαλία Υποχρεωτικών Θεωρητικών

12
1
102

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

ΔΕ Καθηγητές Μουσικής για διδασκαλία Ανώτερων Θεωρητικών

12
2
103

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Παράρτημα Καματερού)

ΔΕ Καθηγητής Βιολιού

12

1

104

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

ΔΕ Καθηγητές Πιάνου για την διδασκαλία οργάνου και συνοδεία πιάνου σχολής Μονωδίας, τάξης σύγχρονου-έντεχνου τραγουδιού, μαθημάτων μουσικής δωματίου

12
3
105

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

ΔΕ Καθηγητές Κλασικής Κιθάρας

12
3
106

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Παράρτημα Καματερού)

ΔΕ Καθηγητής Μουσικής για τη διδασκαλία Αρμόνιου

12

1

107

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

ΔΕ Καθηγητές Μονωδίας για τη διδασκαλία Κλασικού και Σύγχρονου-Έντεχνου Τραγουδιού

12

2

108

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

ΔΕ Καθηγητής Μουσικής για τη διδασκαλία Μουσικοκινητικής Αγωγής – Σύστημα ΟΡΦ (για παιδιά

4-6ετών)

12

1

109

Αίθουσα Μπαλέτου Πολιτιστικού Κέντρου “Σπύρος Αποστόλου”

ΔΕ Καθηγητές Κλασικού Χορού

12

2

110

Αίθουσα Α΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων

ΔΕ Χορευτής-Χοροδιδάσκαλος για την διδασκαλία Λάτιν-Τάνγκο

12

1

111

Κλειστές αίθουσες γυμναστικής Αγίων Αναργύρων και Καματερού

ΔΕ Χορευτές-Χοροδιδάσκαλoι για την διδασκαλία Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

12
3

112

Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου “Σπύρος Αποστόλου”

ΔΕ Ηθοποιός-Δάσκαλος θεατρικής αγωγής για την διδασκαλία θεάτρου σε παιδιά (5-14 ετών)

12

1

113

Αίθουσες Α' , Β', Δ΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων, Κλειστές αίθουσες εκδηλώσεων Καματερού

ΔΕ Εμψυχωτής Παιδαγωγικής θεάτρου και Θεατρικού Παιχνιδιού για την διδασκαλία Θεατρικού Παιχνιδιού

12

1

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

1.Πτυχίο θεωρητικών (Αρμονία) από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού 

2.Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν σπουδές σε άλλα όργανα

102

1.Πτυχία Ανώτερων θεωρητικών (Αρμονία-Αντίστιξη-Φούγκα-Σύνθεση) από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού. 

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία πάνω από πέντε (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν σπουδές σε άλλα όργανα

103

1.Πτυχίο ή Δίπλωμα Βιολιού από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία πάνω από πέντε (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν συνεργασία με ορχήστρες, διακρίσεις σε διαγωνισμούς, σολιστική δραστηριότητα και συμμετοχή σε σεμινάρια, βραβεία κλπ.

104

1.Πτυχίο ή Δίπλωμα Πιάνου από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία πάνω από (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν συμμετοχή σε σεμινάρια, σολιστική δραστηριότητα, συνεργασία με ορχήστρες, βραβεία κλπ.

105

1.Πτυχίο ή Δίπλωμα Κλασικής Κιθάρας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία πάνω από (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν διεθνής καριέρα και δισκογραφία, συμμετοχή σε σεμινάρια και φεστιβάλ, βραβεία κλπ.

106

1.Βεβαίωση σπουδών από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν σπουδές κλασικού πιάνου, σπουδές σε ανώτερα θεωρητικά και συμμετοχή σε σεμινάρια

107

1..Δίπλωμα Μονωδίας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν σπουδές στα ανώτερα θεωρητικά, καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετοχή σε σεμινάρια, βραβεία κλπ.

108

1.Βεβαίωση σπουδών στην Μουσικοκινητική Αγωγή

2.Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν σπουδές σε ανώτερα θεωρητικά ή και πιάνο

109

1.Δίπλωμα Χορού, αναγνωρισμένης σχολής από το Υπουργείο Πολιτισμού

2.Προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον δύο (2) έτη

Θα συνεκτιμηθεί η καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετοχή σε σεμινάρια, βραβεία κλπ.

110

1. Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε διδακτικό έργο

Θα συνεκτιμηθούν σεμινάρια, master classes, γενικότερη καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετοχή σε παρουσιάσεις, διαγωνισμούς, βραβεία κλπ.

111

1.Προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον πέντε (5) έτη

Θα συνεκτιμηθεί η καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετοχή σε παρουσιάσεις-εκδηλώσεις, πτυχία, βεβαιώσεις σπουδών.

112

1.Πτυχίο Δραματικής Τέχνης

2.Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε διδακτικό έργο

Θα συνεκτιμηθεί η καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις, οργάνωση και παρουσίαση παραστάσεων

113

1.Προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον πέντε (5) έτη

Θα συνεκτιμηθούν βεβαιώσεις σπουδών πάνω στο αντικείμενο, σεμινάρια, πτυχίο παιδαγωγικής

 
 
Εμπειρία ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Για όλες τις θέσεις

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής

Για όλες τις θέσεις

Η καλλιτεχνική δραστηριότητα σε ορχήστρα, συμμετοχή σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία (ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, οργάνωση και παρουσίαση εκδηλώσεων-παραστάσεων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.τ.λ) θα ληφθούν υπόψη.

 
 

Γενικά προσόντα πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία,

δικαστική συμπαράσταση).

4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:

1. Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός απασχόλησης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

            α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άντρες) ή η          νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

            β) Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της            καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει          καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή            δικαστική αντίληψη. Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα    έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και       εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή             κακούργημα. Αν υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ειδικότητα στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. και εξήλθαν από     την υπηρεσία, για ποια αιτία.

3. Βιογραφικό σημείωμα.

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα και να φέρει ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι κάτοχοι συμπληρωματικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύνανται να τους συνυποβάλλουν.

6. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα -ειδικότερα όσον αφορά στους μουσικούς σε μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού-, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων

7. Απολυτήριο Λυκείου
 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα «Απαραίτητα δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν στα γραφεία του ΝΠΔΔ ΟΠΑΠΔΑΑΚ, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΟΠΑΠΔΑΑΚ), ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ), Τ.Κ. 135 61.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας και συγκεκριμένα από 6/12/2014 έως και 15/12/2014 και τις ώρες 9:00 – 13:00.

 

Διαδικασία Επιλογής

Όσοι πληρούν τα προσόντα τίθενται υπό την κρίση της επιτροπής η οποία και θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγίων Αναργύρων “Σπύρος Αποστόλου” επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 39, Άγιοι Ανάργυροι την 23/12/2014 (την έκτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή. Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερο τρόπο, ενώπιον αυτής ή από οριζόμενο από αυτή ειδικό εξεταστή.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην έδρα του Νομικού Προσώπου καθώς και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Ο πίνακας επιλεγομένων ισχύει έως δώδεκα (12) μήνες από την κατάρτισή του και η πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται κατά την σειρά του πίνακα.

 

Δημοσίευση της προκήρυξης

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης να δημοσιευθεί ως ορίζει το Π.Δ. 524/80.

Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιμη στο δημόσιο διαδικτυακό τόπο του ΟΠΑΠΔΑΑΚ (www.opadaak.gr).

Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης να γίνει στο χώρο Ανακοινώσεων στην έδρα του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Παλαιό Δημαρχείο), επί της Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα, 'Άγιοι Ανάργυροι, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 61, στο Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Καματερού επί της Λεωφ. Φυλής 52 και στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο “Σπύρος Αποστόλου” επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 39.

 
Απασχόληση

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν και αποκλειστικά για το διάστημα που υπολείπεται έως τη λήξη της σύμβασης. Η αμοιβή των προσληφθέντων θα καλύπτεται 100% από τα έσοδα του ΟΠΑΠΔΑΑΚ που θα προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους και θα πραγματοποιείται τμηματικά, μετά την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                                                                      ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Share this post