ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ    12/4/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.   11811           
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & Ι. ΜΕΡΛΑ
135 61 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Τηλ: 210 2627467
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού
Διακηρύσσει:
 
Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση παραρτήματος των υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας, στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού.
 
 
          Τα προσφερόμενα μισθία θα πρέπει να ευρίσκονται Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση παραρτήματος της Κοινωνικής Υπηρεσίας (κοινωνικό παντοπωλείο κλ.π) και θα πρέπει να είναι χώρος ισόγειος εμβαδού 70 – 120 τ.μ. περίπου.
          Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζεται, δηλ. την στέγαση παραρτήματος της Κοινωνικής Υπηρεσίας (κοινωνικό παντοπωλείο κλ.π) θα πρέπει να είναι έτοιμο, ελεύθερο και σε άριστη κατάσταση, με συνδέσεις όλων των δικτύων παροχών κοινής ωφέλειας (φωτισμός, ύδρευση, αποχέτευση ακαθάρτων, αερισμός, τηλέφωνο, θέρμανση κ.λ.π.) σε άριστη κατάσταση για πλήρη και ασφαλή λειτουργία.
H καταλληλότητα των εν λόγω ακινήτων εναπόκειται στην κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς αυτή να είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη της μόνο την προσφερόμενη κατωτέρω τιμή που είναι: Ως ανώτατο όριο πρώτης προσφοράς από το οποίο θα αρχίσει η μειοδοσία ορίζεται το ποσόν των 400,00 € για ολόκληρο το ακίνητο μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενο κατά ποσοστό 2% τον χρόνο.
          Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο επί της Λεωφ. Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίων Αναργύρων σε δύο φάσεις ως εξής:
 
1)    Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες (δηλαδή από 12/4/2011) από τη δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στην Οικονομική Επιτροπή αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα περιγράφεται το προσφερόμενο ακίνητο.
2)    Εν συνεχεία την 9/5/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι θα παραστούν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής για την συνέχιση του Διαγωνισμού.
Την πλήρη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν από το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
 
                                                               Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
 
 

Share this post