124/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ   06.04.2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Mε αριθμό 124

 

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

                                       ΄Εχοντας υπόψη:

 

1. Την περίπτωση ι' της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011, τεύχος Α').

2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010.

           3.Την με αρ. 793/2014 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Δήμαρχος, οι τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού.

4. Το με αρ. πρωτ. 30756/28-8-2014 πρακτικό ορκωμοσίας Δημάρχου – Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων για τη δημοτική περίοδο 1-9-2014 -31-8-2019. 

5. Την ανάγκη ανάθεσης της  εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

          Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω :

 

1. Στον κ .Νικόλαο  Παντελιά, Εντεταλμένο Σύμβουλο   Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας  & κινητοποίησης των πολιτών, αναθέτει :

·        Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση συντονισμό καλή λειτουργία και έλεγχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης (πλην του θεσμού του εθελοντισμού) και του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (πλην της αρμοδιότητας που αφορά σε αδέσποτα ζώα) .

·        Την εποπτεία του ανταλλακτηρίου ρούχων.

·        Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ευθύνης του.

·        Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στην αποκέντρωση δηλαδή:Την προώθηση και στήριξη της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και της συμμετοχής του δημότη με τη μέριμνα και την εποπτεία για την ομαλή, αποτελεσματική και αναβαθμισμένη λειτουργία των δημοτικών κοινοτήτων σε συνεργασία με τους  προέδρους και τα Συμβούλια των Κοινοτήτων τους συναρμόδιους αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες αλλά και με την υλοποίηση διαδικασιών συμμετοχικότητας (διαβούλευση, λαϊκές συνελεύσεις, τοπικά δημοψηφίσματα).

·        Την ανάπτυξη και ενίσχυση των διαδημοτικών συνεργασιών και τη θεσμική αναβάθμισή τους.

·        Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 

2. Τον κ.Άγγελο Ψαρρό, Εντεταλμένο Σύμβουλο  για θέματα προώθησης προγραμμάτων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημοτικά κτίρια και γενικά στην πόλη.

 

3. Τον κ.Σταφυλά Παναγιώτη, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα ευταξίας και βελτίωσης της εικόνας της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.

 

4. Τον κ.Καμαρινόπουλο Σωτήριο, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου.

 

5. Την κα Ρεντούμη Ελένη, Εντεταλμένη Σύμβουλο για θέματα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 

6. Τον κ.Παπαγεωργίου Περικλή, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Πολιτισμού και ανάδειξης αρχαιοτήτων και κτιρίων του πολιτισμού.

 

7. Τον κ.Μαλτέζο Ιωάννη, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα αθλητισμού, αθλητικών προγραμμάτων, μαζικού αθλητισμού και Γυμναστηρίων.

 

8.Τον κ.Σταυρουλάκη Εμμανουήλ, εντεταλμένο σύμβουλο, για θέματα κυκλοφορίας και συγκοινωνιακά θέματα.

 

9. Τον κ.Ζαζόπουλο Ιωάννη, εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα του Κοιμητηρίου στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού.

 

10. Στην κα Κλινάκη Δήμητρα, εντεταλμένη σύμβουλο για θέματα εναλλακτικών δράσεων και Κοινωνίας των πολιτών, αναθέτει:

·        Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, της συμμετοχικότητας, της κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης, των δικτύων αλληλεγγύης με την ενθάρρυνση και υποστήριξη εθελοντικών οργανώσεων συλλόγων, τυπικών ή άτυπων ομάδων ενεργών πολιτών, Μ.Κ.Ο. και Ιδρυμάτων, που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου του Δήμου στους αντίστοιχους τομείς.

·        Τη δικτύωση με άλλες πόλεις της χώρας και του εξωτερικού για τους παραπάνω τομείς δράσης

 

11. Τον κ.Ρέππα Ιωάννη, εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα προστασίας του πολίτη.

 

12. Τον κ.Τσίρμπα Σταύρο-Γεώργιο, εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα επιχειρηματικότητας και δράσεις του εμπορικού κέντρου του Δήμου.

 

- Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται  δαπάνη  σε βάρος του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου.

                                                    

 

                                                                       Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                       ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

 

                            

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

3. Οριζόμενους Αντιδημάρχους

4. Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

5. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

6. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

7. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

8. Διεύθυνση Περιβάλλοντος

9. Ν.Π.Δ.Δ. & ΓΑΙΑ.Α.Ε.

10. Αρχείο

 

 

Share this post