Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων -ΑμεΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 
 
    
 
 
 
ΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
 

 
 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Λεωφ. Δημοκρατίας 61, 135 61 Άγιοι Ανάργυροι
Γρ. Δημάρχου τηλ.: 210-2633800, 210-2616359 Fax 210-2611683, Ιστοσελίδα: www.agan.gov.gr   
 
04/12/2012
 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΞΙΑ»
 
 
«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»
 
Ο Δήμος μας συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΡΓΑΞΙΑ», η οποία αποτελείται επίσης από α) το Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων «Η Θεοτόκος» - Συντονιστής φορέας, β) τον Δήμο Ιλίου, γ) την ΑssetΤεχνολογική και δ) το Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών «ΙΝΕΜΥ»
 
Το έργο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και συγκεκριμένα, σε άτομα με νοητική υστέρηση,  κατοίκους του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού με σκοπό την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους με την προώθησή τους στην απασχόληση. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην τοποθέτηση των ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας / απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων. Το έργο απευθύνεται σε 90 ωφελούμενους του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Ιλίου – άτομα με αναπηρία τα οποία θα προωθηθούν στην απασχόληση ή σε προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης.      
 
Ειδικότερα, το έργο αφορά στην προετοιμασία των ωφελουμένων και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Πρόκειται για ένα πλέγμα δράσεων (συμβουλευτικής, κατάρτισης, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης κλπ) προκειμένου να επιτευχθεί:
-        Η υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.
-        Η εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και η διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
-        Η τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επιλεγμένο και καινοτομικό πεδίο του επιχειρηματικού κυκλώματος, της κοινωνικής οικονομίας, η οποία παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την απασχόληση ανέργων ειδικά από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
-        Η μείωση της ανεργίας ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οι οποίοι/ες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας,
-        Η άρση κατά το δυνατόν των εμποδίων εκείνων που περιορίζουν την πρόσβαση ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις τοπικές αγορές εργασίας,
-        Η δημιουργία τοπικών συμμαχιών και η μόχλευση πόρων και δυνάμεων για την παραγωγή πολλαπλών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στη στήριξη, συμβουλευτική και προώθηση στην Απασχόληση των ομάδων στόχου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις καθημερινά από Δευτέρα 03/12/2012 μέχρι και Παρασκευή 14/12/2012 και ώρες από 09:00-11:00 πμ στο Πολιτιστικό Κέντρο «Σπύρος Αποστόλου», δ/ση Ηρ. Πολυτεχνείου 39 και Αρετής 5, Άγιοι Ανάργυροι, τηλ. 210-2635689.
 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Για να μπορεί ένας ωφελούμενος να συμμετάσχει στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων – ΑμΕΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων Καματερού θα πρέπει να ανήκει στην Ομάδα Στόχο, να είναι δηλαδή Άτομο με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) και συγκεκριμένα Άτομο με νοητική υστέρηση.
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία.
Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα Άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων,  άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ.
Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».
Επίσης, θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής παρέμβασης και συγκεκριμένα των Δήμων Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Ιλίου και να είναι άνεργος και εγγεγραμμένος στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ της περιοχής παρέμβασης και η κάρτα ανεργίας του να είναι σε ισχύ.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Υποχρεωτικά
1. Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής  
2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και οι δύο όψεις)   
3. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ   
4. Έγγραφο πιστοποίησης του τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση   
5. Αντίγραφο Εγγράφου Πιστοποίησης της Αναπηρίας   

Προαιρετικά
6. Φωτογραφία   
7. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών   
8. Φωτοτυπία Βεβαιώσεων Παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης   
9. Βιογραφικό σημείωμα
 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ : Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων «Η Θεοτόκος»
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ»
Τ. +30 210 2385 416
Φ. +30 210 2314 888
website: www.ergaxia.gr
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
 

Μοιράσου την σελίδα