ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
ΚΑΔΜΟΥ & ΚΙΛΕΛΕΡ (πρώην Ολύμπου) , ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΤΚ 13451
ΤΗΛ : 2132039950-
953


Αγ. Ανάργυροι-Καματερό 29/12/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΤΟΥ
3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ


Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 3ουΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Πίνδου & Δαβάκη 18, Αγ. Ανάργυροι ) τηλ.: 210-8322547 & φαξ / 210-8543683/), για έξι (6) χρόνια.

 Τα  δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

 α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

 β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.(δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)

θ) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή . (20 % του ετήσιου μισθώματος καταβάλλεται από τον τελευταίο πλειοδότη με την υπογραφή της σύμβασης).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό από τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι και 21/ 01 /2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ., στα γραφεία της σχολικής επιτροπής (Κάδμου & Κιλελέρ (πρώην Ολύμπου), Καματερό).

Η αποσφράγιση  των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού τη 21η / 01 /2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.. στα γραφεία της σχολικής επιτροπής (Κάδμου & Κιλελέρ (πρώην Ολύμπου), Καματερό- τηλ. 2132039950/53).


Για την παραλαβή της προκήρυξης και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να απευθύνονται στη Σχολική Επιτροπή τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες από 9:30΄ π.μ. έως 13:30΄ μ.μ..Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Καμαρινόπουλος Σωτήριος

Share this post