ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ Α.Μ. 6/17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την «Καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμάτων 1100 lt» (A.M. 6/2017), ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.953,60 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 

κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης

 

κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

 

κατεβάστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

Share this post