ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 


Ο Δήμος  Αγίων Αναργύρων – Καματερού σας ενημερώνει για τις ενέργειες τις οποίες μπορείτε να κάνετε ώστε να απαλλαγείτε από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου σας.
Α. Για διακοπή ηλεκτροδότησης και απαλλαγή από τέλη μετά τις 19-07-2018.
Σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν. 4455/2018 (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”) για ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού προς τον δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται στον δήμο.
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.
Η δήλωση διακοπής ηλεκτροδότησης υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου.
Β. Για ακίνητα στα οποία έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης πριν τις 19-07-2018.
Οι οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου, δηλαδή μέχρι την 19-07-2018, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την 19-07-2018, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτή, δηλαδή μέχρι την 19-01-2019.   Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
    Σύμφωνα με τα παραπάνω και εφόσον υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης σε κάποιο ακίνητό σας, καλείσθε να προσέλθετε μέχρι 19-01-2019 στο Τμήμα Εσόδων του δήμου για να υποβάλλετε δήλωση διακοπής της ηλεκτροδότησης μαζί με βεβαίωση διακοπής του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου, έτσι ώστε να απαλλαγείτε από την καταβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού μέχρι την 19-07-2018.   


                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                   ΝΙΚΟΣ  ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Share this post