Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 5η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 4η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω, θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

 

1. ΄Εγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση δημοτικών χώρων, για την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών τροφίμων, κρύων-ζεστών ροφημάτων

2.  Διαγραφή οφειλών από κλήσεις παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

3.  Διαγραφή ανεξόφλητων οφειλών ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ από μηνιαίες καταστάσεις επιστρεφομένων τελών της ΔΕΗ

4.  ΄Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για έξοδα μετακίνησης υπαλλήλου της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Share this post