Μείωση τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Με την αριθ. 444/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η μείωση ή απαλλαγή των τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και του δημοτικού φόρου στην παροχή που ηλεκτροδοτεί την πρώτη και κύρια κατοικία, η οποία παροχή δεν θα υπερβαίνει τα 100 τ.μ. (ως προς τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο)ως εξής:

α. Για πολύτεκνους(με 2 τουλάχιστον ανήλικα παιδιά ή προστατευόμενα μέλη) με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 20.000 € (συμπεριλαμβανόμενων των επιδομάτων) προσαυξημένο κατά 2.000 € για το κάθε παιδί. - ΜΕΙΩΣΗ 50%

β. Για τρίτεκνους(με 2 τουλάχιστον ανήλικα παιδιά ή προστατευόμενα μέλη) με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 18.000 € (συμπεριλαμβανόμενων των επιδομάτων) – ΜΕΙΩΣΗ 50%.

γ1. Για άτομα με αναπηρία 80% και άνωμε οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 12.000€ (μη συμπεριλαμβανόμενων των επιδομάτων) ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ και με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 18.000€ (μη συμπεριλαμβανόμενων των επιδομάτων) ΜΕΙΩΣΗ 50%.

γ2. Για άτομα με αναπηρία από 67% έως 79%με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 € (μη συμπεριλαμβανόμενων των επιδομάτων) – ΜΕΙΩΣΗ 50%.

δ. Για πολύτεκνους και τρίτεκνους με τουλάχιστον ένα άτομο στην οικογένεια με αναπηρία 80% και άνω,χωρίς όρια στα τετραγωνικά του ακινήτου και ανεξαρτήτως ορίων του οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος, ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ.

ε. Για τους άπορους δημότες, ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και του δημοτικού φόρου.

στ. Για τις μονογονεϊκές οικογένειεςμε φορολογητέο εισόδημα έως 12.000 € - ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ και με φορολογητέο εισόδημα έως 18.000€ - ΜΕΙΩΣΗ 50%.

ζ. Για άτομα με χαμηλό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 8.000 € και ατομικό έως 6.000 € προσαυξανόμενο 20%για κάθε ανήλικο τέκνο ή προστατευόμενο μέλος (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων) – ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ.

Όσοι ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες καλούνται να προσκομίσουν στο Δήμο τα παρακάτω δικαιολογητικά από 2/1/2020 έως 28/2/2020 για να έχουν την μεγίστη χρονική μείωση ή απαλλαγή, δηλαδή μέχρι 28/2/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, οπότε η διεκπεραίωση τους θα γίνεται σταδιακά, αλλά η μείωση ή απαλλαγή των τελών θα ισχύει και πάλι μέχρι 28/2/2021.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

Γενικά Δικαιολογητικά :

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)

2 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)

3. Αντίγραφο και των 2 όψεων πρόσφατου λογαριασμού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας (πχ. ΔΕΗ) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή του/της συζύγου, αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ. Δεν απαιτείται μεταβολή στοιχείων στην περίπτωση αναπηρίας, όπου το ενήλικο άτομο με αναπηρία φαίνεται ως φιλοξενούμενο στην οικία για την οποία ζητείται η μείωση ή απαλλαγή τελών και φόρων. Επίσης, σε περίπτωση ανήλικου με αναπηρία θα πρέπει ο λογαριασμός της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι στο όνομα του/της ασκούντος/σης της γονικής μέριμνας (σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου προσκομίζονται σχετικές αποφάσεις).

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε1 τελευταίου έτους των ενδιαφερόμενων, όπως και των συγκατοικούντων ή φιλοξενούμενων ενήλικων μελών

Δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

1. Συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας αν ο ενδιαφερόμενος είναι ενοικιαστής του ακινήτου

2. Βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ

3. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ που θα αναγράφει ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του δικαιούχου και τη χρονική διάρκεια ισχύος του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ που έχει εκδοθεί, από τις τέως υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας, μεταξύ του χρονικού διαστήματος 1/1/2011 (ημερομηνία σύστασης των ΚΕΠΑ) και 1/9/2011 (ημερομηνία κατάργησης των υγειονομικών επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας το σχετικό παραστατικό θα γίνεται δεκτό.

4. Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια αρχή

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

- Οι αναφερόμενες μειώσεις ή απαλλαγές εφαρμόζονται μόνο στην παροχή που ηλεκτροδοτεί την κύρια κατοικία (όπως φαίνεται από το Ε1), η οποία παροχή δεν θα υπερβαίνει τα 100 τ.μ. ως προς τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο.

- Προϋπόθεση για τη μείωση ή την απαλλαγή είναι να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δήμο (βεβαίωση περί μη οφειλής θα αναζητηθεί υπηρεσιακά).

- Αν προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή μετά την αίτηση, ο αιτών πρέπει να την γνωστοποιήσει άμεσα στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου, διαφορετικά θα καταλογισθεί στον υπόχρεο το όφελος της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

- Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η μείωση ή απαλλαγή.

- Η ισχύς της απόφασης άρχεται από 1/1/2020 και κατόπιν υποβολής αίτησης του δικαιούχου.

- Από την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση.

Αιτήσεις συγκεντρώνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία ( Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα , 2ος όροφος ).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2132039923, -921  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μοιράσου την σελίδα