Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 26η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 2 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

                                                     

 

1. Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και όρων διαπραγμάτευσης, και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών των Υπηρεσιών του Δ.Α.Α.Κ.

 

2. Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και όρων διαπραγμάτευσης, και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (Α.Μ. 40/2020)”

 

3.  Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη για ανανέωση της ετήσιας  μίσθωσης θυρίδας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία

 

4.  Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση Ι.Χ. αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας Ελένης Αποστολίδου του Κωνσταντίνου

 

5.  Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση Ι.Χ. αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας Παναγιώτας Γρυλλή του Σπυρίδωνα

 

6.  Εξέταση αιτημάτων προσωρινού αναδόχου του έργου: "Ανακατασκευή πλατείας Ακροπόλεως" (Α.Μ. 43/2017)

7.  ΄Εγκριση όρων διακήρυξης για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού δαπέδων ασφαλείας, για τη συντήρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Α.Μ. 23/20)

 

 

Μοιράσου την σελίδα