Σχέδιο δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού με την υπ’ αριθμ. 17/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΟΤ5Ω62-ΘΒ9) συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Σύμφωνο των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα (Covenant of Mayors for Climate and Energy, https://www.covenantofmayors.eu). Το Σύμφωνο των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την Ενεργειακή Απόδοση και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις περιοχές τους. Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να μειώσουν τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην έκταση των δήμων τους κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030.

Ο Δήμος, αναγνωρίζοντας τη σημασία των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην κοινωνία και την οικονομία, ανέλαβε τη δέσμευση να ακολουθήσει βήμα προς βήμα το σχετικό χάρτη πορείας, για την υλοποίηση των απαιτήσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ).

Το εν λόγω Σχέδιο Δράσης συντάχθηκε από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με βάση τις οδηγίες του "Συμφώνου των Δημάρχων", στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «LIFE-IP AdaptInGreece - Ενισχύοντας την εφαρμογή πολι-τικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα (Boosting the implementa-tion of adaptation policy across Greece LIFE17 IPC/GR/000006)» με πλήρη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα αυτό.

Ειδικότερα, ο Δήμος ΑΑΚ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ανέλαβε:

– να προβεί στη συλλογή ενεργειακών στοιχείων για όλους τους τομείς δράσης εντός των ορίων του Δήμου (κατοικία, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, μεταφορές, απορρίμματα, παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ)

– να εκπονήσει Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) του Δήμου καθώς και Εκτίμηση των Κινδύνων και της τρωτότητας από την Κλιματική Αλλαγή και

– να υποβάλει Σχέδιο δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα.

Μέσα από την εκπόνηση του ΣΔΑΕΚ θεσπίζονται στόχοι και προτείνονται επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια, στο δημοτικό φωτισμό στον ιδιωτικό δευτερογενή και τριτογενή τομέα, στις ΑΠΕ και στις μεταφορές. Καθορίζονται στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας ώστε το 2030 να μειωθούν οι εκπομπές CO2 (και ενδεχομένως άλλων αερίων του θερμοκηπίου) στο Δήμο κατά τουλάχιστον 40%. Έχοντας ως έτος αναφοράς το 2005, λαμβάνονται μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα μέτρα και ενέργειες για την αντιμετώπιση των κινδύνων και της τρωτότητας από την Κλιματική Αλλαγή για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Επιχειρείται η κατάρτιση πλάνου για μια πολιτική ενεργειακά αποδοτικών προμηθειών/υπηρεσιών και προτείνονται λύσεις για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προδιαγραφών κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου τα προϊόντα που προμηθεύεται ο Δήμος να πληρούν υψηλές ενεργειακές προδιαγραφές.

Με στόχο την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια αυτή, παραθέτουμε το σχέδιο του ΣΔΑΕΚ του Δήμου ΑΑΚ προκειμένου να υποβάλετε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας.

 

Για να δείτε το σχέδιο του ΣΔΑΕΚ του Δήμου ΑΑΚ πατήστε εδώ

Για να συμμετέχετε στη διαβούλευση του ΣΔΑΕΚ του Δήμου ΑΑΚ, να υποβάλετε προτάσεις και παρατηρήσεις πατήστε εδώ

 

­H διαβούλευση θα είναι ανοιχτή έως και Τρίτη 21/07/2020.

Για περισσότερες Πληροφορίες για το Σύμφωνο των Δημάρχων πατήστε εδώ:

https://www.simfonodimarxon.eu/

Μοιράσου την σελίδα