Συνεδρίαση τακτικής οικονομικής επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και  75 του Ν.3852/2010,    σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 41η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:               

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας, με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο: "Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακών Σταθμών & Κοινωνικής Υπηρεσίας μέσω ΕΣΠΑ-ΕΤΠΑ" (ΑΜ 14/2020).”

 

2.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά τοποθέτηση φωτιστικού  σώματος και φωτιστικού στύλου  επί της οδού Α. Διάκου 20 στη Δ.Κ. Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

 

3. ΄Εγκριση 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου, με τίτλο: “Ανακατασκευή πλατείας Ακροπόλεως” (Α.Μ. 43/2017)

 

4. Εξειδίκευση πίστωσης, για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη

 

5. ΄Εγκριση της αίτησης της ΄Αρτεμις Μαθά του Σωτηρίου, εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος, για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δ.Κ.Κ., σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν.4315/14

 

 

Share this post