ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 4-11-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. 30938

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 28 Α) , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2007), όπως ισχύει.

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.2 του ν. 4194/2013 ( ΦΕΚ 208 Α') σύμφωνα την οποία ισχύει: “Η πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη, με βάση όσα παρακάτω ορίζονται, εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη του προϊσταμένου νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου στους φορείς αυτούς, ο οποίος προσλαμβάνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα”.

3. Την υπ' αριθμ. 316/2014  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ.  Αναργύρων- Καματερού, σύμφωνα με την οποία  κρίνεται αναγκαία η άμεση πρόσληψη  από το Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού ενός (1) Νομικού Συμβούλου,  λόγω των διαρκώς αυξανόμενων υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν με την συνένωση των  δύο Δήμων Αγίων Αναργύρων και Καματερού, για  τη νομική υποστήριξη του ενιαίου Δήμου, δεδομένου ότι στο πρώην Δήμο Καματερού  δεν υπήρχε νομική υπηρεσία.

4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/8858/29-7-2015 απόφαση  της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 ( άρθρο 2, παρ.1) με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Αγ. Αναργύρων – Καματερού.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, με τον οποίο έχουν συσταθεί δύο (2) θέσεις Νομικών Συμβούλων με έμμισθη εντολή (ΦΕΚ 2375/27-08-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση  για τη  κάλυψη μισθοδοσίας  του υπό πρόσληψη  νομικού συμβούλου  στον υπό σύνταξη προυπ/μό έτους 2016.

 

                                                          Καλεί

 

Τους/Τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των τυπικών προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου, με  αντικείμενο  την παροχή των νομικών υπηρεσιών  σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου, ενδεικτικά,  αλλά  όχι περιοριστικά,  ως εξής :

Α. Σε Πολεοδομικά θέματα

-  Η εφαρμογή της νομοθεσίας απαλλοτριώσεων (κήρυξη απαλλοτριώσεων, καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος, οριστική τιμή μονάδος, αναγνώρισης δικαιούχων, συντέλεσης απαλλοτριώσεων.

-   Εισηγήσεις   προς στο Δημοτικό Συμβούλιο  ή την Οικονομική Επιτροπή για τον   συμβιβαστικό καθορισμό τιμής μονάδος για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως .

- Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας.

Β.  Σε Διοικητικές υποθέσεις και αρμοδιότητες

- |Παροχή νομικών εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων επί νομικών θεμάτων, συμβουλών και νομικών υπηρεσιών στον Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις διάφορες Επιτροπές του Δήμου και σε νομικής φύσεως ερωτήματα των υπηρεσιών του Δήμου, διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου.

- Παροχή γενικών και εξειδικευμένων νομικών συμβουλών προς τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τα άλλα ιδρύματα του Δήμου και σύνταξη γνωμοδοτήσεων σχετικά με αμφισβητούμενα περί την εφαρμογή νομοθεσίας νομικά ζητήματα.

- Επεξεργασία και γνωμοδοτήσεων για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.     

 

 Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

1.     Τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), δηλαδή πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας, πιστοποιητικό γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Κατά την υποβολή των αιτήσεων θα προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/2007, και τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μόνο κατά το διορισμό.

2.     Πτυχίο Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, πτυχίο νομικής σχολής της αλλοδαπής

3.     Άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος.

4.     Αποδεδειγμένη  δεκαετή (10 ετή) απασχόληση, επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε θέματα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης στο Δημόσιο  και Διοικητικό δίκαιο και ειδικότερα στην  Πολεοδομική Νομοθεσία, τον Κώδικα Απαλλοτριώσεων και το Δίκαιο των ΟΤΑ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, στο  Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα προκήρυξη να  αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας  Αγίων Αναργύρων και Δημοτικής Ενότητας Καματερού  και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                            ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post