123/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΔΑ: 7ΥΡ0Ω62-Η67

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ   06.04.2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Mε αριθμό 123

 

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

                                       ΄Εχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α΄ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύει σήμερα.

2.     Την με αρ. 793/2014 απόφαση πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Δήμαρχος, οι τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού.

3.     Το με αρ. πρωτ. 30756/28-8-2014 πρακτικό ορκωμοσίας Δημάρχου – Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων για τη δημοτική περίοδο 1-9-2014 -31-8-2019. 

4.     Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 & 6 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

5.     Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 σύμφωνα με τις οποίες για το Δήμο μας, ορίστηκαν έξι (6) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τέσσερις (4) με αντιμισθία.

 

                                               Αποφασίζει

 

          Ορίζουμε ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας  με θητεία από   06.04.2016  έως 31.3.2017 και τους αναθέτουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

 

1. Στον κ.Ελαιοτριβάρη Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Αστικών Υποδομών, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

·        Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του Τμήματος Πρασίνου, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

·        Την εποπτεία, ευθύνη και  συντονισμό των θεμάτων Οδοσήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού της πόλης.

·        Την  εποπτεία, ευθύνη και  παρακολούθηση του Τεχνικού Συνεργείου.

·        Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης κρίσεων στο Δήμο.

·        Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λπ. παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων, σχολείων, πλατειών και συναφών χώρων που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου καθώς και των θεμάτων οδοποίιας του Δήμου.

·        Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 

Ο ανωτέρω δε θα λαμβάνει αντιμισθία.

 

2. Στην κα Παπαναγιωτάκη Μαρία, Αντιδήμαρχο Οικονομικής Ανάπτυξης, Διοικητικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

·        Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης της Οικονομικής  Υπηρεσίας οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

·        Τη συνυπογραφή μετά των προϊσταμένων της Διεύθυνσης όλων των εγγράφων, αποφάσεων και ενταλμάτων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

·        Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

·        Τη συνυπογραφή μετά των προϊσταμένων της Διεύθυνσης όλων των εγγράφων, αποφάσεων κ.λπ.  που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

·        Την εποπτεία και συντονισμό για θέματα του Συνήγορου του Πολίτη.

·        Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής.

·        Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

·        Την εποπτεία και ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα.

·        Την εποπτεία και ευθύνη των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

·        Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση Οργάνωσης και Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου.

·        Την ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των υπηρεσιών όσο και προς άλλες υπηρεσίες και τρίτους.

·        Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων Διαφάνειας  των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα Διαύγεια.

·        Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ειδικότερα:

·        Την εναρμόνιση του Δήμου με το ισχύον (εθνικό και κοινοτικό) πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας.

·        Τη ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες ΤΠΕ.

·        Τις διαδικτυακές εφαρμογές ενίσχυσης της Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και τη δημιουργία ενός λειτουργία πλαισίου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του Δήμου και της κοινωνίας των Πολιτών.

·        Τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του Δημότη.

·        Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

 

Επίσης η ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου.

 

Η ανωτέρω  θα λαμβάνει αντιμισθία.

 

3. Στον κ.Κατσιμάρδο Σωτήριο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών-         Περιβάλλοντος, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

·        Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Πολεοδομικών εφαρμογών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου εκτός του Τμήματος  Τεχνικού Συνεργείου και  Συνεργείου Ηλεκτροφωτισμού.

·        Την εποπτεία και την ευθύνη όλων των θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

·        Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας.

·        Την εποπτεία και την ευθύνη επικίνδυνων κτισμάτων.

·        Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας διαφήμισης.

·        Την εποπτεία και συντονισμό επί θεμάτων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

·        Την εποπτεία και συντονισμό για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

·        Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 

Ο ανωτέρω δε θα λαμβάνει αντιμισθία.

 

4. Στον κ.Πότση Ζήση, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Κοινότητας Καματερού  και Διαχείρισης Απορριμμάτων, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

·        Την ευθύνη, οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.

·        Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο των τμημάτων Καθαριότητας και Διαχείρισης Οχημάτων - Μηχανημάτων Εργου του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

·        Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω Δ.Κ.

·        Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω Δ.Κ.

·        Τη μέριμνα για τη συντήρηση των κοινοτικών χώρων.

·        Την εποπτεία και έλεγχο των αποθηκών.

·        Την τέλεση Πολιτικών γάμων.

·        Την παρακολούθηση της καθημερινότητας (καθαριότητα, παιδικές χαρές, πράσινο, πεζοδρόμια, ασφαλτοτάπητες, ανακύκλωση, οικόπεδα κ.α.) στη Δ.Κ.Καματερού.

·        Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

·        Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό για τα θέματα των συγκοινωνιών της Δ.Κ.Καματερού.

·        Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό για θέματα ανακύκλωσης,

·        Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα.

·        Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά την παραπάνω Δ.Κ. και που μπορεί να μεταβιβάσει με νεώτερή του απόφαση ο Δήμαρχος.

·        Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 

Ο ανωτέρω  θα λαμβάνει αντιμισθία.

 

5. Στην κα Καρκαλέτση Παναγιώτα, Αντιδήμαρχο για το Παιδί (ΠΑΙΔΕΙΑΣ),  μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

·        Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και καλή λειτουργία όλων των θεμάτων παιδείας (συντήρηση σχολείων κ.α.).

·        Καταγραφή και διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας των σχολείων.

·        Δια Βίου Μάθηση.

·        Την τέλεση Πολιτικών γάμων.

·        Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 

Η ανωτέρω  θα λαμβάνει αντιμισθία.

 

6. Στον κ.Μαξούρα Θεόδωρο Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Νεολαίας, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

·        Το συντονισμό των δράσεων  καθημερινότητας του δημότη.

·        Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση των δημοτών και ειδικότερα:

·        Τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και την απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη σε κάθε πληροφορία που τον αφορά.

·        Τη βέλτιστη λειτουργία των Κ.Ε.Π., την ταχεία εξυπηρέτηση του πολίτη και τη διεύρυνση των προσφερομένων υπηρεσιών.

·        Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 

Ο ανωτέρω  θα λαμβάνει αντιμισθία.

 

Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία παραμένει στο Δήμαρχο ως τελική υπογραφή ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τον  αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

 

- Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερησία εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

- Από την παρούσα απόφαση  προκαλείται  δαπάνη η οποία έχει προβλεφθεί,  σε βάρος του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου.

                                                    

 

                                                                       Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                       ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

 

                            

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

3. Οριζόμενους Αντιδημάρχους

4. Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

5. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

6. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

7. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

8. Διεύθυνση Περιβάλλοντος

9. Ν.Π.Δ.Δ. & ΓΑΙΑ.Α.Ε.

10. Αρχείο

 

 

Share this post