ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Άγ.Ανάργυροι 24/7/2012 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ.Πρωτ.     1188
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση:Λ. Δημοκρατίας & Ιωαν. Μέρλα
Τ.Κ. 13561 Άγιοι Ανάργυροι
Τηλ. 2132039991
Πληροφορίες :Μωησιάδη Βάγια
 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Πρακτικών Συνεδρίασης αρ. απόφασης 180/23/7/2012
Του Διοικητικού Συμβουλίου του (Ν.Π.Δ.Δ.) Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού.
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του δημοτικού γυμναστηρίου (ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου)  Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού αφού έλαβε υπόψη:
1. Την με αριθ. 218/2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου
            2. Την με αριθ.180/23/7/2012 απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου
3. Το ενδιαφέρον διαφημιστών να τοποθετήσουν διαφημίσεις στο χώρο του γηπέδου
και μετά από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση των διαφημιστικών χώρων του δημοτικού γυμναστηρίου (ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου) Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων σύμφωνα με την αριθ.218/2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, την 180/23/7/2012 αρ. απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και με τους κάτωθι  βασικούς όρους του ν.2946/2001:
 
 
1)         Η διάρκεια της σύμβασης θα αφορά τις προσεχείς δύο (2) αγωνιστικές περιόδους.
2)         Το ετήσιο μίσθωμα θα ανέρχεται για την πρώτη αγωνιστική περίοδο (2012-2013), τουλάχιστον στο ποσό των πέντε χιλ. ευρώ (5.000 €). Για τη δεύτερη δε αγωνιστική περίοδο (2013-2014) το μίσθωμα αυτό θα ανέρχεται τουλάχιστον σε έξι χιλ. ευρώ (6.000 €).
            Τα μισθώματα αυτά θα καταβληθούν ως ακολούθως:
            α) για την αγωνιστική περίοδο 2012-2013, με την υπογραφή της συμβάσεως θα καταβληθεί το 20% του μισθώματος. Στις 28-12-2012 το 40% και στις 14-6-2013 θα προχωρήσει η ολοσχερείς εξόφληση αυτού.
            β) για την αγωνιστική περίοδο 2013-2014, θα καταβληθεί το 50% στις 28-12-2013 και το υπόλοιπο 50% στις 14-6-2014.
3)         Ο μισθωτής θα πρέπει να ποιείται καλή χρήση του χώρου τοποθετώντας καλαίσθητες πινακίδες με ανάλογο περιεχόμενο, σεβόμενος τον αθλητικό χώρο ,τους αθλητές και τους φιλάθλους.
4)         Η μορφή το μέγεθος ,τα υλικά ,οι αποστάσεις μεταξύ των διαφημίσεων καθώς και κάθε άλλο θέμα αναφορικά με τη χρήση των χώρων, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις υφιστάμενες από τον κανονισμό του σταδίου προδιαγραφές.
5)         Η διάρκεια της παρούσης συμφωνίας θα είναι διετής από 1-09-2012 έως 31-07-2014 με πρόβλεψη ανανέωσης για επί πλέον δύο (2) χρόνια.
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι αυστηρά επαγγελματίες του είδους, με μακρόχρονη εμπειρία σε αυτό, θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από της δημοσιεύσεως στον ημερήσιο τύπο. Οι προσφορές που θα υποβληθούν και θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή του Οργανισμού, η οποία θα συνεδριάσει γι΄αυτό το σκοπό εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από τη λήξη της αντίστοιχης ημερομηνίας καταθέσεως των προσφορών των ενδιαφερομένων.
            Μετά από την επιλογή του μισθωτή θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό , στο οποίο θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι προαναφερθέντες όροι της παρούσης –εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την ανακήρυξη της.
            Αν δεν προσέλθει ο ανακηρυχθείς εντός της παραπάνω προθεσμίας, τότε θα κληθεί ο επόμενος και εν τη αρνήση αυτού ο επόμενος κ.ο.κ.
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                       
 
                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
 

Share this post