ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

  
ΣΜΕ ...2 / 2014....
 
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

για απασχόληση σε νομικά πρόσωπα των OTA με

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
 
 
...................................
 
Αριθ. ανακοίνωσης
 
 
 

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης

[συμπληρώνεται
από το φορέα ανάθεσης]

 
 Α. ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ[συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την αίτηση]

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα ατομικά σας στοιχεία]

 
1. Επώνυμο:
 
2. Όνομα:
 
3. Όν. πατέρα:
 
 

4. Όν. μητέρας:

 

5.Ημ/νία γέννησης:

 
/
 
/
 
 
6. Φύλο:
Α
 
 
Γ
 
 
 
 
 
 
7. Α.Δ.Τ.:
 
8. Α.Φ.Μ.:
 
 

9. Τόπος κατοικίας:

10. Οδός:
 
11. Αριθ.:
 
12. Τ.Κ.:
 
 
13. Τηλέφωνο (με κωδικό):
 
14. Κινητό:
 
15. e-mail:
 
 


 

Β. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α
α.ονομασία τίτλου

δ. έτος
κτήσης

1.

 
 

2.

 
 

3.

 
 

4.

 
 

5.

 
 

6.

 
 
 

Γ.   ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. ......................................................................
7. ......................................................................
2. ......................................................................
8.   ......................................................................
3. ......................................................................
9.   ......................................................................

 4. ......................................................................

 10.      ......................................................................

 5. ......................................................................

 11.      ......................................................................

 6. ......................................................................

 12.      ......................................................................

 

Δ. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 
 
α.

Κωδικός απασχόλησης [αναγράψτε για την προτίμησή σας
τον αντίστοιχο
κωδικό απασχόλησης από την ανακοίνωση]

 
β.
Εμπειρία [αναγράψτε τον αριθμό ετών εμπειρίας που διαθέτετε]
 
 
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 

[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε
για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]

 
1.
...................................................................................
 
10.
.....................................................................................
 
2.
...................................................................................
11.
.....................................................................................
 
3.
...................................................................................
12.
.....................................................................................
 
4.
...................................................................................
13.
.....................................................................................
 
5.
...................................................................................
14.
.....................................................................................
 
6.
...................................................................................

[συμπληρώνεται από το φορέα ανάθεσης]

 
7.
...................................................................................
-Παρέλαβα όλα τα δικαιολογητικά του καταλόγου.

-Δεν παρέλαβα τα με αρ.                             δικαιολογητικά που αναφέρονται στον κατάλογο.

Όνομ/μο:                                      Υπογραφή:

 
8.
...................................................................................
 
9.
...................................................................................
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:

Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τον επιδιωκόμενο κωδικό απασχόλησης, όπως αυτός αναφέρεται στην ανακοίνωση και αναγράφεται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

 
 
 
 
Ημερομηνία: ...........................
Ο/Η υποψήφι....
 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο: ......................................

[υπογραφή]
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 

[Στην περίπτωση που τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε είναι περισσότερα,
καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]

 
15.
...................................................................................
 
2020.
.....................................................................................
 
16.
...................................................................................
21.
.....................................................................................
 
17.
...................................................................................
22.
.....................................................................................
 
18.
...................................................................................
23.
.....................................................................................
 
19.
...................................................................................
24.
.....................................................................................
  

Μοιράσου την σελίδα