ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ιστοσελίδα www.agan.gov.gr
Αγ.Ανάργυροι, 15 Μαρτίου 2012
 
Αρ.Πρωτ. 11406
 
 
Λ.Δημοκρατίας 61
13561 Αγ. Ανάργυροι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Τηλ.2132023618, 2102634445 , fax 2102618738
email: mantzavinatou@0087.syzefxis.gov.gr
 
ΠΡΟΣ
Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού
& Υποδομών
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Λ.Συγγρού 80-88 – 11743 Αθήνα
τηλ.2106984018
υπόψη κ.Α.Δεσύλλα
 
ΘΕΜΑ: Εγκριση με αυτεπιστασία του έργου: «Ανάπλαση - Συντήρηση - Ανακατασκευή Πεζοδρομίων - Πεζόδρομων - Κοινόχρηστων χώρων τοπικών περιοχών (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)» (Α.Μ.24/12)
 
Ο Δήμος μας λαμβάνοντας υπόψη τη νέα οικονομική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, με βασικό γνώρισμα τη διαρκώς αυξανόμενη ανεργία, αλλά και τη δυνατότητα που παρέχεται στην ανάπτυξη των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ να εκτελούν έργα με ίδια μέσα, μέσω της χρηματοδότησης και απλούστευσης των διαδικασιών για την κάλυψη του εργατοτεχνικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνέταξε την μελέτη για το έργο του θέματος και προτίθεται να το εκτελέσει με αυτεπιστασία.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας θα αναλάβει την επίβλεψη και είναι ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου, αφού διαθέτει εμπειρία, ενώ παράλληλα ο Δήμος θα στηρίξει με τις λοιπές Υπηρεσίες του και την αναγκαία συμπληρωματική υλικοτεχνική υποδομή, την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων εργασιών για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
Το απαραίτητο εργατοτεχνικό προσωπικό που προβλέπεται στον Πίνακα Προσωπικού της συνημμένης μελέτης, θα πρέπει να προσληφθεί άμεσα από τους σχετικούς πίνακες του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Προγράμματος αυτεπιστασίας (άρθρο 40 παρ.6 ν.4024/2011 και αριθμ.οικ.3152/24-1-2012 ΚΥΑ).
Κατόπιν αυτών σας υποβάλλουμε την με αρ.24/12 μελέτη του έργου «Ανάπλαση - Συντήρηση - Ανακατασκευή Πεζοδρομίων - Πεζόδρομων - Κοινόχρηστων χώρων τοπικών περιοχών (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)»,προϋπολογισμού 600.000,00€, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. 96/13-3-12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακαλούμε για την έγκριση της μεθόδου κατασκευής με αυτεπιστασία.
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΕΡΓΟ: Ανάπλαση - Συντήρηση - Ανακατασκευή Πεζοδρομίων - Πεζόδρομων - Κοινόχρηστων χώρων τοπικών περιοχών (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)
 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2012
 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
Οι ειδικότητες από τις οποίες δύνανται οι φορείς να επιλέξουν το προσωπικό είναι οι εξής:
§         ΔΕ ηλεκτρολόγων
§         ΔΕ οδηγών
§         ΔΕ τεχνιτών οικοδόμων
§         ΔΕ τεχνιτών ελαιοχρωματισμών
§         ΔΕ τεχνιτών σιδεράδων
§         ΔΕ υδραυλικών
§         ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου
§         ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων
ενώ σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια απασχόλησης σε έργα αυτεπιστασίας δεν μπορεί ετησίως να υπερβαίνει τις 135 ημέρες ασφάλισης ανά απασχολούμενο. Σύμφωνα με τα Πρακτικά της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Εργων, η μέση διάρκεια σε ώρες ημερήσιας εργασίας για εργάτες, βοηθούς και τεχνίτες είναι 7,75 ώρες, άρα ο ανώτατος χρόνος εργασίας ανά απασχολούμενο είναι 1046,25 ώρες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το συνημμένο πίνακα ανάλυσης εργατοωρών, συντάσσεται ο ακόλουθος πίνακας για το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό.
 
Ειδικότητες
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Οικοδόμος (μπετατζής)
2
Χτίστης
1
Πλακάς
5
Μαρμαράς
1
Τεχνίτης ελαιοχρωματισμών
1
Υδραυλικός
2
Ηλεκτρολόγος
2
Εργάτης γενικών καθηκόντων
27
 
 

Μοιράσου την σελίδα