ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για το ΣΧΕΔΙΟ του νέου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 4497/2017 και τροποποιεί τον προηγούμενο κανονισμό, προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, φορείς, δημότες, κλπ. και να μπορέσουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Επώνυμες παρατηρήσεις και προτάσεις μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν μέχρι 20-03-2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pierratou@agankam.gov.gr

 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ
                                                      
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ
 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

Άρθρο 1  
Σκοπός

 Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία εμποροπανηγύρεων, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών συμμετοχής σε αυτές κλπ., κατά το άρθρα του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017). Ορίζονται επίσης κανόνες αισθητικής, υγιεινής, περιβάλλοντος και ασφαλείας.

 

Άρθρο 2  
Νομοθετικό Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων:

1.  Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017)
2.  Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)
3.  Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006)
4.  Του άρθρου 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/1980)
5.  Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου  Αγ. Αναργύρων – Καματερού.
6.  Του Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού.

    Όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, αποτελούν μαζί με αυτόν κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη λειτουργία της κάθε εμποροπανήγυρης σύμφωνα με τα άρθρα 79 του Ν.3463/2006 και 38 του Ν.4497/2017, εγκρίνει το χώρο, προσδιορίζει τον αριθμό των θέσεων, τις κατηγορίες αυτών και τη χωροθέτηση τους.


Άρθρο 3
Έγκριση λειτουργίας – Χωροθέτηση   

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων σύμφωνα με τα άρθρα 79 του Ν3463/2006 και 38 του Ν.4497/2017, εγκρίνει το χώρο, προσδιορίζει τον αριθμό των θέσεων, τις κατηγορίες αυτών και τη χωροθέτηση τους.

    Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου είναι υπεύθυνη για τη χάραξη - διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων επί των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων ή και τμήματος του οδοστρώματος) για κάθε πανηγύρι, με κατάλληλο, ανεξίτηλο, κίτρινο χρώμα, φροντίζοντας πριν την έναρξη κάθε πανηγυριού για την συντήρηση και ευκρίνεια της διαγράμμισης και αρίθμησης.

   Η Τεχνική Υπηρεσία καταθέτει στο Τμήμα Εσόδων επικαιροποιημένο σχεδιάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνονται αναλυτικά όλες οι θέσεις των πάγκων υπαίθριου εμπορίου για κάθε εμποροπανήγυρη, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή τους.
    Το σχεδιαγράμματα αυτά θα είναι και στη διάθεση των ενδιαφερόμενων.
   Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), την έλευση ειδικών οχημάτων για  περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (ασθενοφόρο, πυροσβεστική κλπ.), καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία για την ομαλή διενέργεια της εμποροπανήγυρης.
   Η τοποθέτηση προειδοποιητικών κώνων, ταινιών ασφαλείας ή και άλλων σχετικών μέσων, σε όσες εμποροπανηγύρεις απαιτείται, για την ασφάλεια των επισκεπτών και των συμμετεχόντων,  για την αποφυγή ατυχημάτων και την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης, αποτελεί υποχρέωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σε συνεργασία με τα αρμόδια Τεχνικά Συνεργεία.
  Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές.

Άρθρο 4
Θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις – Ενδεικτικές θέσεις πάγκων

    Ενδεικτικές θέσεις πάγκων υπαίθριου εμπορίου για κάθε θρησκευτική εμποροπανήγυρη του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού:   

      α) για τη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων:

  40 θέσεις (35 τετράμετρες, 2 δίμετρες, 3 ενός μέτρου) για το πανηγύρι των Μυροφόρων
       (κινητή εορτή)
225 θέσεις (200 τετράμετρες, 15 δίμετρες, 10 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 1ης Ιουλίου
       (Αγ. Αναργύρων)       (30 Ιουνίου - 1η Ιουλίου)
 55 θέσεις (50 τετράμετρες, 2 δίμετρες, 3 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 26ης Ιουλίου  
       (Αγ. Παρασκευής)       (25 - 26 Ιουλίου)
 40 θέσεις (35 τετράμετρες, 2 δίμετρες, 3 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 14ης Σεπτεμβρίου
       (Εσταυρωμένου)      (13 - 14 Σεπτεμβρίου)   
225 θέσεις (200 τετράμετρες, 15 δίμετρες, 10 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 1ης Νοεμβρίου     
       (Αγ. Αναργύρων)      ( 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου)
   40 θέσεις (35 τετράμετρες, 2 δίμετρες, 3 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 2ης Νοεμβρίου
       (Αγ. Ακινδύνων)      (1 – 2 Νοεμβρίου)
   40 θέσεις (35 τετράμετρες, 2 δίμετρες, 3 ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 6ης Δεκεμβρίου
       (Αγ. Νικολάου)      (5 – 6 Δεκεμβρίου)
 
      β) για τη Δημοτική Κοινότητα Καματερού:
10 θέσεις ( τετράμετρες) για το πανηγύρι της 1ης  Φεβρουαρίου (Αγ. Τρύφωνος)
                                    (31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου)
10 θέσεις (τετράμετρες) για τον εορτασμό της   Καθαράς Δευτέρας
                                    (κινητή εορτή)
20 θέσεις ( τετράμετρες) για το πανηγύρι του Αγ.  Γεωργίου (κινητή εορτή)
10 θέσεις ( τετράμετρες) για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας (κινητή εορτή)
100 θέσεις ( τετράμετρες)  για το πανηγύρι της 20ης Ιουλίου (Προφήτη Ηλία) ( 19 –
                   20 Ιουλίου)
220 θέσεις (100 τετράμετρες, 80 δίμετρες, 40 του ενός μέτρου) για το πανηγύρι της 6η
                   Δεκεμβρίου (Αγ. Νικολάου)  (5 – 6 Δεκεμβρίου)
                  10  θέσεις ( τετράμετρες) για το πανηγύρι της 12ης   Δεκεμβρίου (Αγ. Σπυρίδωνος)
     (11 – 12 Δεκεμβρίου)
     Επί πλέον πέντε (5) θέσεις για πώληση παραδοσιακών προϊόντων (καλαμπόκι, κάστανα, κλπ) και δύο (2) θέσεις ειδών λαϊκής τέχνης και χειροτεχνημάτων στα παραπάνω πανηγύρια της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.
    Οι θέσεις δύνανται να τροποποιούνται στο σύνολό τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Άρθρο 5  
Γενικά χαρακτηριστικά αδειών συμμετοχής
Οι άδειες συμμετοχής :

Είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από  αυτές από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων τους με προσωρινή τους αναπλήρωση το μέγιστο δύο (2) ωρών.
     Εξαιρείται επίσης δηλωμένος υπάλληλος, τον οποίο θα έχει αναφέρει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του, και ο οποίος θα φέρει μαζί του όλα τα νόμιμα έγγραφα που το αποδεικνύουν.

Χορηγούνται σε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι αυτά διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά, πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας (εμπόριο σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά) και τηρούν τους επιμέρους όρους του παρόντος κανονισμού.

Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο με την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, μετά την καταβολή των αναλογούντων τελών.

Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εμποροπανήγυρης για την οποία χορηγούνται.

Αφορούν αποκλειστικά συγκεκριμένη θέση και την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείμενο δραστηριότητας του ενδιαφερομένου.


Άρθρο 6
Προϋποθέσεις συμμετοχής – Αιτήσεις  

α. Προϋποθέσεις συμμετοχής

  Στις εμποροπανηγύρεις συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά, εφόσον διαθέτουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. Οι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου δύνανται να συμμετέχουν με τις αντίστοιχες άδειες που κατέχουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017.  
    Τη βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4497/2017.
    Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται έγκριση - άδεια συμμετοχής.

    Οι άδειες δίδονται με κλήρωση ως εξής :
   α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,
   β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα και  
  γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στην εμποροπανήγυρη.
  Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.
   Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής σε κάθε εμποροπανήγυρη διενεργείται κλήρωση.

  Για την συμμετοχή σε κάθε εμποροπανήγυρη του δήμου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου :
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την υπηρεσία
2. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας (αντίγραφο)
     ή άδεια λαϊκών αγορών (αντίγραφο)
     ή άδεια στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου (αντίγραφο)
3. Πιστοποιητικό υγείας ή βιβλιάριο υγείας, όπου απαιτείται (αντίγραφο)   
4. Δημοτική Ενημερότητα (αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου)
5. Στην περίπτωση εκπροσώπησης του ενδιαφερόμενου από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο η χορηγούμενη από την υπηρεσία αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται από τον εκπρόσωπο, απαιτείται να έχει τη γνήσια υπογραφή του ενδιαφερόμενου και σφραγίδα από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια υπηρεσία.     
  Σε περίπτωση εκπροσώπησης του ενδιαφερόμενου από Σωματείο / Ομοσπονδία, απαιτείται να κατατεθεί επιπλέον και το καταστατικό του συγκεκριμένου οργάνου, από το οποίο θα προκύπτει σαφώς η δυνατότητα εκπροσώπησης των μελών με εξουσιοδότηση των μελών του  Δ.Σ.


β. Αιτήσεις  

   Ο Δήμος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του και σε διάφορους δημοτικούς χώρους στην αρχή κάθε έτους πρόσκληση, με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις.
 Οι αιτήσεις για όλες τις εμποροπανηγύρεις του έτους θα κατατίθενται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους. Εάν η ημέρα αυτή είναι Σάββατο ή Κυριακή, την αμέσως επόμενη ημέρα.
    *** Ειδικά και μόνο για τις εμποροπανηγύρεις του έτους 2018, καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 31η Μαΐου 2018.

     Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που χορηγείται από την Υπηρεσία, ο ενδιαφερόμενος δηλώνει σε ποιες εμποροπανηγύρεις επιθυμεί να συμμετέχει, το/τα προς πώληση είδος/είδη εμπορευμάτων, καθώς και τον  αριθμό των θέσεων που αιτείται με επιμέρους ανάλυση σε μέτρα.

  Εφόσον πρόκειται για πώληση εκκλησιαστικών ειδών, θα κατατίθεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικής πώλησης αυτών.

   Ο ενδιαφερόμενος που καταθέτει ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπός του παραπάνω από μια αίτηση για την ίδια εμποροπανήγυρη, θα αποκλείεται από την κλήρωση για την συγκεκριμένη εμποροπανήγυρη.

  Μετά την υποβολή των αιτήσεων, το πέρας της διαδικασίας και την κλήρωση, εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε εμποροπανήγυρη, ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η άδεια συμμετοχής.   
   Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.


Άρθρο 7
Διαδικασία χορήγησης αδειών
   

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου     Αγίων Αναργύρων-Καματερού με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την τελευταία
    ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους και εάν αυτή είναι Σάββατο ή Κυριακή, την     αμέσως επόμενη ημέρα.
    2. Με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος καταθέτει συνημμένα αντίγραφο της βεβαίωσης     δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας που διαθέτει ή την άδεια     υπαίθριου εμπορίου που κατέχει (π.χ. λαϊκών αγορών, πλανόδιο, ή στάσιμου εμπορίου) και     εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων, επιδεικνύεται το βιβλιάριο/πιστοποιητικό υγείας.   
3.  Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία, θεωρούνται εκπρόθεσμες      και θα ικανοποιούνται μόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις που περισσεύουν.
4.  Η διάθεση και κατακύρωση των θέσεων θα γίνεται μέσω διαδικασίας δημόσιας κλήρωσης
        επί του συνόλου των εμπρόθεσμων αιτήσεων, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής     του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.
5.  Η κλήρωση, καθώς και οι λοιπές διαδικασίες μέχρι τη χορήγηση της άδειας συμμετοχής θα
       διεξάγονται από  υπαλλήλους του τμήματος Εσόδων.
 6.  Η κλήρωση θα πραγματοποιείται  είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την πρώτη     
   (1η) ημέρα λειτουργίας της κάθε εμποροπανήγυρης.
 7.  Οι κληρωθέντες υποχρεούνται, το αργότερο  δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την          επομένη της κλήρωσης,  στην καταβολή των αναλογούντων τελών. Στην περίπτωση που δεν     προσέλθουν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας χάνουν τη θέση στην οποία είχαν     κληρωθεί.
 8. Για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης επιτρέπεται η αμοιβαία αλλαγή     θέσεων μεταξύ των δικαιούχων πωλητών, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων, με     αυτοπρόσωπη παρουσία ή με νόμιμη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της     υπογραφής, η οποία θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου μετά την ολοκλήρωση     της διαδικασίας της κλήρωσης. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν,     ότι συμφωνούν στην αμοιβαία αλλαγή της θέσης τους, αναφέροντας επακριβώς τα μέτρα     και το νούμερο της θέσης στην οποία έχουν κληρωθεί και τα αντίστοιχα μέτρα και το     νούμερο της θέσης για την οποία έχουν συμφωνήσει την αμοιβαία αλλαγή.
    Η αλλαγή των     θέσεων θα πραγματοποιείται αυστηρά εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών     από την επομένη της κλήρωσης και αποκλειστικά μεταξύ κληρωθέντων με ίδια     μέτρα.
9.  Την ενδέκατη (11η) εργάσιμη ημέρα από την επομένη της αρχικής κλήρωσης και     εφόσον υπάρχουν ακόμα αδιάθετες θέσεις, θα πραγματοποιηθεί για τη διάθεση των θέσεων     αυτών νέα κλήρωση, στην οποία θα συμμετέχουν αποκλειστικά οι επιλαχόντες της     αρχικής κλήρωσης. Οι κληρωθέντες υποχρεούνται, το αργότερο εντός των επόμενων δύο     (2) εργάσιμων ημερών από την δεύτερη κλήρωση να εξοφλήσουν το αναλογούν τέλος για     τη θέση στην οποία κληρώθηκαν ή να προβούν στη διαδικασία αμοιβαίας αλλαγής θέσης,     να εξοφλήσουν το τέλος και να παραλάβουν την άδεια συμμετοχής.    
       10. Από την δέκατη τέταρτη (14η) εργάσιμη ημέρα από την επομένη της αρχικής κλήρωσης     οι αδιάθετες θέσεις θα διατίθενται κατά αύξουσα σειρά θέσεως σε εμπρόθεσμες     αιτήσεις, σύμφωνα με τη σειρά προσέλευσης των ενδιαφερόμενων.   
       11. Από την δέκατη έκτη (16η) εργάσιμη ημέρα από την επομένη της αρχικής κλήρωσης και     εφόσον υπάρχουν ακόμα αδιάθετες θέσεις, αυτές θα δίνονται σε ενδιαφερόμενους με     εκπρόθεσμες αιτήσεις.
    12. Όποιος μετά την κλήρωση επιθυμεί να καταβάλει εντός των προβλεπόμενων ημερών      όχι το τέλος για τα μέτρα που είχε αιτηθεί (π.χ. 8 μέτρα), αλλά για λιγότερα μέτρα (π.χ. 4
            μέτρα), τότε τα μέτρα που περισσεύουν θα μένουν κενά και θα διατίθενται από την
            Υπηρεσία ως αδιάθετα.
        13. Επαγγελματίες παρακείμενων στεγασμένων καταστημάτων δύνανται να αιτηθούν την
      κατακύρωση σε αυτούς μιας (1) θέσης έμπροσθεν του καταστήματος τους, κατά  
παρέκκλιση της διαδικασίας κλήρωσης,  αφού  καταβάλλουν στον δήμο το ισόποσο του
αντιτίμου για την συγκεκριμένη θέση πριν την διενέργεια της διαδικασίας κλήρωσης των
θέσεων.
        14.  Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται διάδρομος στην κληρωθείσα θέση, τότε αυτή
            μεταφέρεται παρακάτω σε συνέχεια αυτής. Τα μέτρα που προσπεράστηκαν καλύπτονται
            από κληρωθέντα ενδιαφερόμενο με τα αντίστοιχα ζητούμενα μέτρα.    
     15. Κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων και τη θέση τους θα διαβιβάζεται στην     Ελληνική Αστυνομία.

 

Άρθρο 8
Καθορισμός τέλους  άδειας συμμετοχής

   Για όλες τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού το ύψος των τελών για την κατάληψη της θέσης - άδεια συμμετοχής, καθορίζεται ετήσια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
    Η άδεια που εκδίδει ο Δήμος μετά την εξόφληση του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι προσωπική και αμεταβίβαστη και ισχύει για χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών (την παραμονή και την ημέρα της εορτής) και σε αυτήν θα αναγράφονται:
    α) Τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., ταχ. δ/νση, κλπ.)
    β) Το διάστημα ισχύος και το έτος
    γ) Ο αριθμός θέσης
    δ) Τα μέτρα (μήκος) θέσης
    ε) Το/τα προς πώληση είδος/είδη
     Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού κρίνει ότι πρέπει υπάρξει αλλαγή θέσης, θα συμπληρωθεί η σωστή θέση επάνω στην υπάρχουσα άδεια και θα μονογραφεί και σφραγιστεί η διόρθωση από αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Εσόδων.
     Για τη διόρθωση θα ενημερωθεί και το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

 

Άρθρο 9
Ειδικές διατάξεις

Η άδεια συμμετοχής δεν εκδίδεται αν δεν υφίσταται «Δημοτική Ενημερότητα» από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού για τον δικαιούχο της.
Προϋπόθεση έκδοσης της άδειας συμμετοχής  είναι η καταβολή του τέλους αυτής.
Ο μέγιστος αριθμός θέσεων ανά συμμετέχοντα είναι δύο (2) συνεχόμενες θέσεις των τεσσάρων (4,00) μέτρων εκάστη.
Η άδεια χορηγείται στους δικαιούχους  για συγκεκριμένο χώρο και θέση.
Ο δικαιούχος δύναται να αναπληρώνεται προσωρινά, μόνον από  τον/την σύζυγο και τα τέκνα του.
Τα εκκλησιαστικά είδη θα καταλαμβάνουν θέσεις πλησίον του Ιερού Ναού, οι οποίες θα χορηγούνται με κλήρωση.
Οι πωλητές εσωρούχων θα αναπτύσσονται σε θέσεις που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων περιμετρικά από τον χώρο του  Ιερού Ναού.
Οι κινητές καντίνες και φορητές ψησταριές, εφόσον κληρωθούν, θα τοποθετούνται σε  συγκεκριμένες θέσεις  που έχει υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Οι μικροπωλητές που πωλούν καλαμπόκι, κάστανα, μαλλί της γριάς κλπ., εξαιρούνται της γενικής κλήρωσης και θα τοποθετούνται μετά από ξεχωριστή κλήρωση σε καθορισμένες από την Τεχνική Υπηρεσία θέσεις.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να διατεθούν εκτός διαδικασίας κλήρωσης, ορισμένοι χώροι/θέσεις σε τοπικούς συλλόγους (πολιτιστικούς, αθλητικούς, κλπ.) ή σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (εθελοντές, κλπ).
Προβλέπονται επίσης για αποκλειστική πώληση βιβλίων, τέσσερις (4) θέσεις στην Α΄ Ζώνη για τις δύο εμποροπανηγύρεις των Αγίων Αναργύρων (1/7 και 1/11) και δύο (2) θέσεις για τα υπόλοιπα πανηγύρια. Για τις θέσεις αυτές θα γίνεται ξεχωριστή κλήρωση. Εάν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από τις προβλεπόμενες θέσεις, αυτές που δεν θα κληρωθούν αρχικά, θα συμπεριληφθούν στη γενική κλήρωση των υπόλοιπων θέσεων.
Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας  ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

Άρθρο 10

Εγκαταστάσεις πώλησης – εκθετήριοι πάγκοι

Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα είναι πρόχειρες κατασκευές – πάγκοι, κατά σειρά διατεταγμένες, σύμφωνα με το διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Όλες οι κατασκευές θα φιλοξενούν εμπορικές δραστηριότητες. Οι δίοδοι–διάδρομοι μεταξύ των πάγκων, θα απεικονίζονται και θα προσδιορίζονται σε τετραγωνικά μέτρα, στο σχετικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας και δεν θα επιτρέπεται η τοποθέτηση λοιπών εμπορευμάτων και εν γένει εμποδίων επί των διαδρόμων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ικανός χώρος για την κυκλοφορία των επισκεπτών και όσων επιθυμούν να εισέρχονται στον Ιερό Ναό, καθώς και σε παρακείμενες αθλητικές /πολιτιστικές εγκαταστάσεις.  

Επιπλέον, με δαπάνη και ευθύνη των συμμετεχόντων εμπόρων θα αναπτύσσονται ειδικές κατασκευές για χρήση ψησταριών, καθώς και για πώληση παραδοσιακών προϊόντων.
Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με ευθύνη και δαπάνη των ιδίων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, υπό την επίβλεψη του Δήμου.

Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καντίνες ή άλλες σχετικές επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρη δεν πραγματοποιηθεί λόγω αστάθμητων παραγόντων (π.χ. καιρικά φαινόμενα, κλπ.), αλλά εν τω μεταξύ έχουν προχωρήσει οι συμμετέχοντες έμποροι σε κατασκευές, ή έχουν γίνει από εκείνους οποιαδήποτε άλλα έξοδα, ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη και καμία οικονομική απαίτηση δεν υπάρχει εναντίον του. Η όποια δαπάνη καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την αποξήλωση των κατασκευών και την απόδοση του χώρου στο Δήμο.
Σε περίπτωση, επίσης, που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί, αλλά ο συμμετέχων έμπορος υπαναχωρήσει ή δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.  
Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές της εμποροπανήγυρης, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των οριοθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της εμποροπανήγυρης χωρίς την σχετική άδεια, η απ' ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων, καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.
Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση και το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση σταντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων, καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.

Άρθρο 11
Γενικές υποχρεώσεις
1. Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση των αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, η κατανομή των θέσεων, η έκδοση των αδειών συμμετοχής, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν να συμμετέχουν, αλλά και σε αυτούς που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη, καθώς και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
2. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη και να εξασφαλίσουν την σχετική άδεια.

3. Η καθαριότητα του χώρου πριν την έναρξη και μετά τη λήξη της εμποροπανήγυρης είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Υποχρέωση του Τμήματος Καθαριότητας είναι επίσης, η διάθεση, μεταφορά και τοποθέτηση χημικών τουαλετών κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων των Αγίων Αναργύρων (1η Ιουλίου και 1η Νοεμβρίου), στα σημεία που θα καθοριστούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 
4. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:    
α) να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και την καθαριότητα του χώρου της εμποροπανήγυρης,    
β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς,    
γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού,    
δ) να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους και να αποκαταστήσουν οποιαδήποτε φθορά τυχόν προκαλέσουν,
ε) να μην δημιουργούν προβλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος και των περιοίκων (π.χ. ηχορύπανση κλπ),
στ) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου,    
ζ) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου.
5. α. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) συναπτές ημέρες.    
β. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των αδειών.    
γ. Κανένας πωλητής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη αν δεν έχει μαζί του και επιδείξει όταν του ζητηθεί, την άδεια συμμετοχής που του έχει εκδώσει ο Δήμος.
6. Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.
7. Για την πλήρη διασφάλιση της καλής και εύρυθμης λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος έμπορος να έχει διαβάσει τον παρόντα κανονισμό, για τον οποίο δηλώνει ότι είναι ενήμερος κατά την υποβολή της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για συμμετοχή του στην εμποροπανήγυρη.
8. Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρος των ενδιαφερόμενων, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.( Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.)
9. Επιβάλλεται η έκθεση και πώληση των προϊόντων να γίνεται σε πάγκους ή άλλες παρόμοιες κατασκευές.
10. Θα ζητείται η συνδρομή και παρουσία όσων Υπηρεσιών κρίνεται αναγκαίο κατά την προετοιμασία ή και τη διεξαγωγή της κάθε εμποροπανήγυρης (Αστυνομία, Τροχαία, κλπ.).
11. Οι συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη οφείλουν:
- Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης   των προϊόντων τους.
    - Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.
   - Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένους σάκους όλα τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Οι σάκοι απορριμμάτων θα μένουν στη κάθε θέση, και θα συγκεντρωθούν μετά το τέλος της εμποροπανήγυρης από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.  
   - Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της εμποροπανήγυρης να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της αρμόδιας υπηρεσίας και να μην παρακωλύουν τον καθαρισμό.

12.  Όσοι συμμετέχοντες  χρησιμοποιούν υγραέριο (π.χ. ψησταριές, λουκουμάδες, κλπ) θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τις κατά νόμο άδειες χρήσεως υγραερίου και πυρασφάλειας.


Άρθρο 12
Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4497/2017 και των κατ' εξουσιοδότησής τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
α) οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου  
     Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,    
β) οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους
γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου τους,
δ) οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας
ε) η εδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος


2. Οι παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για τον συντονισμό των ελέγχων αρμόδιο είναι το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ).
3. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
4. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για το παραεμπόριο.

Άρθρο 13
Είδη διατιθέμενων προϊόντων και μη

 Τα είδη προϊόντων που μπορούν να πωλούνται στους χώρους των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων πρέπει να τηρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής.  
  Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα βασικά και συνήθη προϊόντα που διατίθενται προς πώληση: Συσκευασμένα - μεταποιημένα προϊόντα διατροφής, ασημικά και faux bijou, είδη οικιακής χρήσης-υαλικά, είδη δώρων και διακόσμησης, καλλυντικά, εκκλησιαστικά είδη, είδη ένδυσης και υπόδησης, δερμάτινα, αξεσουάρ ένδυσης, παιδικά παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, παραδοσιακά γλυκά, παγωτά, χαλβάς, λουκουμάδες, μαλλί γριάς, ποπ κορν, ξηροί καρποί, βιομηχανικά προϊόντα, εργαλεία - μικροεργαλεία, είδη κηπουρικής, άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, λευκά είδη, βιβλία, χαλιά, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, είδη λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνήματα.

Απαγορεύεται :
Η παροχή υπηρεσιών Λούνα Παρκ.
Η εμπορία, πώληση, διακίνηση και έκθεση παντός είδους ζώων.
Η πώληση CD–DVD μουσικής ή ταινιών, χωρίς τη νόμιμη άδεια από εταιρεία πνευματικών δικαιωμάτων ή χωρίς τα νόμιμα παραστατικά.
Η πώληση προϊόντων παράνομης απομίμησης.
Οτιδήποτε έχει σχέση με τυχερά παιχνίδια και συναφείς δραστηριότητες.
   Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε σχέση με τα είδη που θα επιτρέπεται να πωλούνται σε κάθε εμποροπανήγυρη.

 

Άρθρο 14
Απαγορεύσεις

1.  Απαγορεύεται στο χώρο της Εμποροπανήγυρης το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (φορητές μονάδες έψησης, σουβλάκια, κλπ.), οι οποίες θα διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης.
2. Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων / μεταφορικών μέσων στους παραχωρημένους χώρους, εξαιρουμένων των καντινών.
3.   Απαγορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις.        
4. Απαγορεύονται οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός του παραχωρημένου χώρου.
5. Απαγορεύεται στους μικροπωλητές με καροτσάκια να σταθμεύουν ή να περιφέρονται σε δημοτικούς δρόμους και χώρους κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, εκτός αν έχουν ειδική άδεια.
6. Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων από μικροπωλητές εκτός του χώρου της εμποροπανήγυρης (νησίδες, χώροι πρασίνου, πάρκινγκ αυτοκινήτων, κλπ).
7. Απαγορεύεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους, καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους.    
8. Απαγορεύεται η πώληση εμπορευμάτων που προκαλούν το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών και τυχόν δύναται να προσβάλουν ή να έρχονται σε αντίθεση με τον θρησκευτικό χαρακτήρα του εορτασμού.
9. Απαγορεύεται η πώληση και έκθεση παντός είδους ζώων.       
10. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου, εξαιρουμένων των καντινών, οι οποίες θα διαθέτουν την απαιτούμενη από το Δήμο άδεια.     
11. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται πρόστιμο για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
12. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου από τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρήση του για άλλο σκοπό, εκτός αυτό για τον οποίο διατίθεται ο χώρος.

 

Άρθρο 15
Έλεγχος – Κυρώσεις  - Πρόστιμα

1.  Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο, αποκρύπτει ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, ή έχει παραποιήσει τα στοιχεία αυτά, υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις.   
2.  Ο έλεγχος για την σωστή εγκατάσταση των δικαιούχων και της τήρησης των όρων της άδειας ανατίθεται με απόφαση Δημάρχου σε αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Εσόδων του Δήμου.

3.  Ο έλεγχος και η απομάκρυνση των άνευ αδείας συμμετεχόντων στις πανηγύρεις θα γίνεται με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

4.  Σε περίπτωση που κάποιος από τους ενδιαφερόμενους λάβει μέρος σε εμποροπανήγυρη και διαπιστωθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ότι στα εμπορεύματα συμπεριλαμβάνονται:
α) παράνομα προϊόντα
β) είδη άσεμνου περιεχομένου (περιοδικά, DVD, CD, κλπ.)  
γ) είδη επικίνδυνα για ανάφλεξη και πρόκληση πυρκαγιάς (πυροτεχνήματα κλπ.)
δ) ακατάλληλα τρόφιμα ή ποτά
ε) παντός είδους ζώα
στ) οτιδήποτε σχετικό με τυχερά παιχνίδια και συναφείς δραστηριότητες
τότε θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθρ. 11 του Ν.3377/2005 όπως ισχύουν, θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις και θα αποβάλλεται αυτομάτως από την εμποροπανήγυρη.
Επίσης θα αποκλείεται η συμμετοχή του σε οποιοδήποτε άλλο πανηγύρι εντός των ορίων του Δήμου μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου έτους.

5.  Αν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου διαπιστωθεί ότι υπάρχει αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από σταθερούς ή μετακινούμενους πάγκους, εμπορεύματα, κλπ., ή εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου σε διαφορετική από την αναγραφόμενη στην άδειά του θέση,   επιβάλλεται εκτός από το αναλογούν τέλος και πρόστιμο 50,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κάθε ημέρα χρήσης.     
6.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί (από τα στοιχεία της ταμειακής μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο) εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση του χώρου, επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 ευρώ και σε αυτόν που στο όνομά του έχει εκδοθεί η άδεια για την συγκεκριμένη θέση και σε εκείνον που κάνει χρήση της θέσης αυτής.

7.  Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο για να καταθέσει την αίτηση συμμετοχής του, να προβεί σε αλλαγή της θέσης του, να πληρώσει το σχετικό τέλος, κλπ.  τότε το άτομο αυτό είναι συνυπεύθυνο με τον ενδιαφερόμενο πωλητή, υπογράφοντας σχετική δήλωση προς τούτο.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση για αυθαίρετη εγκατάσταση του πωλητή σε άλλη από την αναγραφόμενη στην άδεια θέση ή για διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στην άδεια μέτρα ή για εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση του χώρου, ή άλλη σχετική παράβαση, το πρόστιμο που επιβάλλεται θα βαρύνει κατά 50% τον πωλητή και κατά 50% τον/την εξουσιοδοτημένο/η, ο/η οποίος/α θα έχει υπογράψει σχετική δήλωση προς τούτο.

8. Εφόσον διαπιστωθούν οι παραπάνω παραβάσεις του άρθρου 15, τόσο ο πωλητής, όσο και ο εξουσιοδοτημένος θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στις εμποροπανηγύρεις του επόμενου έτους με οποιαδήποτε ιδιότητα.   
9.  Σε περίπτωση που επιβληθεί οποιοδήποτε πρόστιμο περισσότερες από τρεις (3) φορές στον ίδιο αδειούχο, εντός τριών ετών, η αρμόδια υπηρεσία ανακαλεί οριστικά την άδεια.

10. Όλα τα προαναφερόμενα ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται γι' αυτό τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού.  

 

Άρθρο 16  
Τελικές Διατάξεις


Η συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων και διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Το ύψος των τελών και των προστίμων, που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, δύναται να τροποποιείται και να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται γι' αυτό τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού.   

Τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού μπορεί να γίνει με τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών και οργάνων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, για λόγους ασφαλείας, αισθητικής, δημοσίου συμφέροντος, έκδοσης πρόσθετων διατάξεων, κλπ.
Για την εξέταση θεμάτων τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού από τα αρμόδια όργανα, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

Όλες οι νομοθετικές διατάξεις που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού θα εφαρμόζονται, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Ενδεχόμενη τροποποίηση ή αντικατάστασή τους δεν θα απαιτεί την τροποποίηση του Κανονισμού, παρά μόνον σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την απρόσκοπτη εφαρμογή του.


Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό,  θα καλύπτονται από τους σχετικούς Νόμους , Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις.


Άρθρο 17
Ισχύς Κανονισμού

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και καταργείται κάθε προηγούμενη διαδικασία διενέργειας των εμποροπανηγύρεων.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του παρόντος Κανονισμού θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και θα δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο δημοτικό κατάστημα, στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Οι όροι του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτικοί για όλους τους συναλλασσόμενους.

........................

 

Σχόλια (0)

Αφήστε την άποψη σας

Σύνδεση

Εγγραφή