Ανακοίνωση πρόσληψης 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας

Ανακοίνωση πρόσληψης 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου
Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 3631/22.02.2024 (ΣΟΧ 3/2024) στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ανακοινώνουμε

την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη της πράξης δύο (2)   ατόμων  για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου και ειδικότερα:
- ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και
- ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την Τρίτη 2 Απριλίου 2024 και λήγει την Πέμπτη 11.04.2024

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Άγιοι Ανάργυροι, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Σοφίας Μαυρίδη (τηλ. Επικοινωνίας 2132023688 -671-674-669).

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία:
-    Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2024
-    Έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης
-    «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» με σήμανση έκδοσης «04-08-2021» με οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης, επισημάνσεις για τα προσόντα και δικαιολογητικά που απαιτούνται
-    Ειδικό παράρτημα (Α1) Απόδειξη γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «03-01-2024»

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα