Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 50η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 15 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. ΄Εγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης Κυλικείου ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου στη Δ.Κ.Κ.

2.  Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά τον κωδικό Κ.Α. 00.6443 με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) σε εκδηλώσεις του Δήμου”

3.  Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά τον κωδικό Κ.Α. 00.6433.0001 με τίτλο: “Προμήθεια αναμνηστικών δώρων και είδη απονομής”

4.   Λήψη απόφασης, περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Κωνσταντίνας Κοζή στο Ο.Τ. 437 της Δ.Κ.Κ.

5.  ΄Εγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Δήμου έτους 2021

 

Μοιράσου την σελίδα