ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Άγιοι Ανάργυροι 15 /2/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 4125

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 61

Τ.Κ. 13561 Άγιοι Ανάργυροι

Πληρ.: κ. Ευαγ. Μπάστα

Τηλ.: 2132023688

Ηλ. Δ/νση:basta@agankam.gov.gr

 

 

 

 

 

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ  02/2016

του Δήμου Αγίων Αναργύρωναματερού

 

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009.

2. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του Ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980).

5. Τις με αρ.  34 & 111/2015 Αποφάσεις Δ.Σ. του ΟΠΑΠΔΑΑΚ.

6. Τις με αρ. Πρωτ. 3863, 3864, 3865, 3867/2015 Βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ.

7. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 17741/25-5-2015 εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί σύναψης συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. και Σ.Μ.Ε.

8. Την με αρ. Πρωτ. 84868/45814/2015 απόφαση του Γενικού Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την “έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου  με σαράντα ένα (41) άτομα στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού”, για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου, των τμημάτων επιμόρφωσης και δημιουργικής απασχόλησης, και των τμημάτων αθλητισμού.

9. Το με αρ. πρωτ. 1792/2016 έγγραφο, περί ορισμού και ειδικοτήτων Καλλιτεχνικού Προσωπικού που είναι αναγκαίο για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου, των τμημάτων επιμόρφωσης-επαγγελματικού προσανατολισμού & δημιουργικής απασχόλησης στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

10. Την βεβαίωση με αρ. πρωτ. 579/2015, για την κάλυψη δαπάνης της μισθοδοσίας προσωπικού με αντίτιμο

11.Την με αρ. 2010/2016 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού,  περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον υπό έγκριση προϋπολογισμό ο.ε. 2016.

12. Την με αρ. 248/2015 απόφαση Δημ.Συμβουλίου που αφορά στην κατάργηση του ΝΠΔΔ “Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού”, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. 76869/41991/30-10-2015  απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2609/3-12-2015, τεύχος Β'.

13. Την με αρ. 434/16-12-2015 Απόφαση Δημάρχου περί τοποθέτησης του προσωπικού του πρώην ΝΠΔΔ, σε Διευθύνσεις και Τμήματα του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι ένα (21) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα), λειτουργία τμημάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημιουργικής απασχόλησης: Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί – Έθνικ/Λάτιν/Τάνγκο, Θέατρο και Θεατρικό Παιχνίδι, Κινησιολογία-κινητική αγωγή, Ηχοληψία» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12). Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

 

Κωδικός

θέσης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

Καθηγητής-Μουσικός για διδασκαλία Υποχρεωτικών Θεωρητικών μουσικής

12 μήνες

1

102

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

Καθηγητής-Μουσικός Πνευστών για διδασκαλία Φλάουτου

12 μήνες

1

103

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Παράρτημα Καματερού)

Καθηγητής-Μουσικός Βιολιού

12 μήνες

1

104

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

Καθηγητής-Μουσικός Πιάνου για την διδασκαλία οργάνου και συνοδεία πιάνου σχολής Μονωδίας, τάξης σύγχρονου-έντεχνου τραγουδιού,  μαθημάτων μουσικής δωματίου

12 μήνες

1

105

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

Καθηγητές-Μουσικοί Κλασικής Κιθάρας

12 μήνες

3

106

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Παράρτημα Καματερού)

Καθηγητής-Μουσικός για τη διδασκαλία Ηλεκτρικού Οργάνου (Αρμόνιο) & παράλληλη συνοδεία Μικτής Χορωδίας

12 μήνες

1

107

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

Καθηγητές-Μουσικοί Μονωδίας για τη διδασκαλία Κλασικού και Σύγχρονου-Έντεχνου Τραγουδιού

12 μήνες

2

108

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

Καθηγητής-Μουσικός για τη διδασκαλία Μουσικοκινητικής Αγωγής – Σύστημα ΟΡΦ (για παιδιά 4-6ετών)

12 μήνες

1

109

Πολιτιστικό Κέντρο “Σπύρος Αποστόλου”

Χορογράφοι-χορευτές κλασικού χορού, για κινητική αγωγή, κινησιολογία σε παιδιά-εφήβους-ενήλικες, τμήματα Θεάτρου και Σχολής Μονωδίας

12 μήνες

2

110

Αίθουσα Α΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων

Χορευτής-Χορογράφος για την διδασκαλία χορών έθνικ-Λάτιν-Τάνγκο

12 μήνες

1

111

Κλειστές αίθουσες γυμναστικής Αγίων Αναργύρων και Καματερού

Χορευτές-Χορογράφοι-καθηγητές Παραδοσιακών Χορών

12 μήνες

3

112

Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου “Σπύρος Αποστόλου”

Ηθοποιός-Δάσκαλος θεατρικής αγωγής για την διδασκαλία θεάτρου σε παιδιά (5-14 ετών)

12 μήνες

1

113

Αίθουσες Α' , Β', Δ΄ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων, Κλειστές αίθουσες εκδηλώσεων Καματερού

Εμψυχωτής Παιδαγωγικής θεάτρου και Θεατρικού Παιχνιδιού για την διδασκαλία Θεατρικού Παιχνιδιού

12 μήνες

1

114

Καφέ Τέχνης Πευκώνας & Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου “Σπύρος Αποστόλου”

Τεχνικός ήχου-ηχολήπτης για την εκμάθηση τεχνικών ηχοληψίας εκδηλώσεων εσωτερικού-εξωτερικού χώρου και στούντιο

12 μήνες

1

115

Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα)

Καθηγητής-Μουσικός Βυζαντινής Μουσικής

12 μήνες

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

1.Πτυχίο θεωρητικών (Αρμονία) από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού 

2.Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν σπουδές σε άλλα όργανα

102

1.Πτυχίο ή Δίπλωμα Φλάουτου από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία πάνω από πέντε (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν συνεργασία με ορχήστρες, διακρίσεις σε διαγωνισμούς, σολιστική δραστηριότητα και συμμετοχή σε σεμινάρια, βραβεία κλπ.

103

1.Πτυχίο ή Δίπλωμα Βιολιού από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία πάνω από πέντε (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν συνεργασία με ορχήστρες, διακρίσεις σε διαγωνισμούς, σολιστική δραστηριότητα και συμμετοχή σε σεμινάρια, βραβεία κλπ.

104

1.Πτυχίο ή Δίπλωμα Πιάνου από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία πάνω από (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν συμμετοχή σε σεμινάρια, σολιστική δραστηριότητα, συνεργασία με ορχήστρες, βραβεία κλπ.

105

1.Πτυχίο ή Δίπλωμα Κλασικής Κιθάρας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία πάνω από (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν διεθνής καριέρα και δισκογραφία, συμμετοχή σε σεμινάρια και φεστιβάλ, βραβεία κλπ.

106

1.Βεβαίωση σπουδών από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν σπουδές πιάνου, σπουδές σε ανώτερα θεωρητικά και συμμετοχή σε σεμινάρια

107

1.Δίπλωμα Μονωδίας από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν σπουδές στα ανώτερα θεωρητικά ή και πιάνο, καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετοχή σε σεμινάρια, βραβεία κλπ.

108

1.Βεβαίωση σπουδών στην Μουσικοκινητική Αγωγή

2.Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν σπουδές σε ανώτερα θεωρητικά, όργανο, καλλιτεχνική δραστηριότητα,  συμμετοχή σε παρουσιάσεις-σεμινάρια κλπ.

109

1.Δίπλωμα Κλασικού Χορού, αναγνωρισμένης σχολής από το Υπουργείο Πολιτισμού.

2.Προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον δύο (2) έτη

Θα συνεκτιμηθεί η καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετοχή σε σεμινάρια, βραβεία κλπ.

110

1. Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε διδακτικό έργο

Θα συνεκτιμηθούν σεμινάρια, master classes, γενικότερη καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετοχή σε παρουσιάσεις, διαγωνισμούς, βραβεία κλπ.

111

1.Προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον πέντε (5) έτη

Θα συνεκτιμηθεί η καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετοχή σε παρουσιάσεις-εκδηλώσεις, πτυχία, βεβαιώσεις σπουδών.

112

1.Πτυχίο Δραματικής Τέχνης, αναγνωρισμένης σχολής από το Υπουργείο Πολιτισμού.

2.Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε διδακτικό έργο

Θα συνεκτιμηθεί η καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις, οργάνωση και παρουσίαση παραστάσεων

113

1.Προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον πέντε (5) έτη

Θα συνεκτιμηθούν βεβαιώσεις σπουδών πάνω στο αντικείμενο, σεμινάρια, πτυχίο παιδαγωγικής

114

1.Προϋπηρεσία στο αντικείμενο τουλάχιστον δέκα (10) έτη, ως μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας(ηχητική κάλυψη επαγγελματικών θεατρικών και μουσικών παραστάσεων).

115

1.Πτυχίο ή Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού

2.Βεβαιωμένη διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ιδιωτικά-Δημοσίου-Ο.Τ.Α.

Θα συνεκτιμηθούν σπουδές στα ανώτερα θεωρητικά ή και μουσικό όργανο, καλλιτεχνική δραστηριότητα, συμμετοχή σε σεμινάρια, βραβεία κλπ.

 

 

Εμπειρία ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Για τις θέσεις με κωδικούς: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 112, 115

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών  με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής

Για όλες τις θέσεις

Η καλλιτεχνική δραστηριότητα σε ορχήστρα, συμμετοχή σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, ηχητική κάλυψη επαγγελματικών θεατρικών και μουσικών παραστάσεων, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, οργάνωση και παρουσίαση εκδηλώσεων-παραστάσεων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.τ.λ), ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου, θα ληφθούν υπόψη.

 

 

Γενικά προσόντα πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ενήλικοι έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία,  δικαστική συμπαράσταση).

4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:

1. Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός απασχόλησης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άντρες) ή η             νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

β) Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει          καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.  Αν υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ειδικότητα στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. και εξήλθαν από την υπηρεσία, για ποια αιτία.

3. Βιογραφικό σημείωμα.

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα και να φέρει ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  Οι κάτοχοι συμπληρωματικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύνανται να τους συνυποβάλλουν.

6. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας.  Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα -ειδικότερα για τους Καθηγητές Μουσικής που αναφέρονται στους κωδικούς 102-103-104-105-107-115, εργασιακή εμπειρία νοείται η απασχόληση σε μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, με σχετική απόφαση του ΥΠΠΟΛ (κατατίθεται φωτοαντίγραφο ή γίνεται αναφορά του αριθμού απόφασης στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας)-, σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων

7. Έναρξη επαγγέλματος από την οικεία ΔΟΥ (εφ’ όσον υπάρχει).

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα «Απαραίτητα δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν στo Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (υπ΄όψιν κας Ευαγ. Μπάστα),  Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογή απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στον έντυπο τύπο.

 

Διαδικασία Επιλογής

Όσοι πληρούν τα προσόντα τίθενται υπό την κρίση της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού του Π.Δ. 524/1980, η οποία και θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγίων Αναργύρων “Σπύρος Αποστόλου” επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 39, Άγιοι Ανάργυροι την έκτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή. Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερο τρόπο, ενώπιον αυτής ή από οριζόμενο από αυτή ειδικό εξεταστή.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Ο πίνακας επιλεγομένων ισχύει έως δώδεκα (12) μήνες από την κατάρτισή του και η πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται κατά την σειρά του πίνακα.

 

Δημοσίευση της προκήρυξης

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης να δημοσιευθεί ως ορίζει το Π.Δ. 524/80.

Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιμη στον δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (www.agankam.gov.gr).

Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 61, στο Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Καματερού επί της Λεωφ. Φυλής 52 και στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο “Σπύρος Αποστόλου” επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 39.

 

Απασχόληση

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν και αποκλειστικά για το διάστημα που υπολείπεται έως τη λήξη της σύμβασης. Η αμοιβή των προσληφθέντων θα καλύπτεται 100% από τα έσοδα που θα προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους και θα πραγματοποιείται τμηματικά, μετά την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ


για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης, κάντε κλικ εδώ:
https://drive.google.com/folderview?id=0B1zvSpQ9KJA5M0dwSXNGV29CS3M&usp=sharing

Share this post