ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Μάρτιος 2013
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
 
Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «ΝΟΣΤΟΣ» δημιουργήθηκε το 1995 από ποντιακά σωματεία με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα λειτουργεί αδιάλειπτα, αναπτύσσοντας δράσεις κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αποκτώντας πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και μέριμνας.
Την περίοδο αυτή η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» με την Εργοερευνητική, με τη σύμπραξη των ΔήμωνΑγίων Αναργύρων – Καματερού και Φυλής υλοποιούν το πρόγραμμα «ΝΟΣΤΟΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Η πράξη αφορά τη δημιουργία δομών άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας. Συγκεκριμένα στο Δήμο μας πρόκειται να λειτουργήσουν Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δομή παροχής συσσιτίου, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου και Γραφείο Διαμεσολάβησης.
 
Σκοπός του κοινωνικού φαρμακείου  είναι η κοινωνικο-προνοιακή κάλυψη και η φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων ατόμων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας ώστε να είναι ευχερέστερη η κοινωνικο-προνοιακή τους αποκατάσταση. Τα εξυπηρετούμενα άτομα επωφελούνται από το πρόγραμμα μέχρι να αποκτήσουν βιβλιάριο Απορίας από την Πρόνοια, ή να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη, με την καθοδήγηση της κοινωνικής υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη Δομή.
 Προκειμένου να επιτύχει τον παραπάνω σκοπό το Κοινωνικό Φαρμακείο αναπτύσσει επίσης δράσεις προς την τοπική κοινωνία με σκοπό να κινητοποιήσει τοπικούς συλλογικούς φορείς ώστε γίνει η λειτουργία του «υπόθεση» όλων και τέλος, προς επιχειρήσεις και άτομα  προκειμένου να εξασφαλιστούν συνεργασίες και υλικά.
 
Δικαιούχοι: ποια άτομα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το κοινωνικό φαρμακείο
 
Από το κοινωνικό φαρμακείο θα ωφελούνται 200 άποροι/ες δημότες κάθε μήνα, στα οποία θα παρέχεται επίσης η δυνατότητα συνεργασίας με την κοινωνική υπηρεσία του φαρμακείου ώστε να εξευρεθούν τρόποι σύνδεσής τους με το ασφαλιστικό σύστημα και  επίλυσης των προβλημάτων.
Για την παροχή φαρμάκων μέσω του κοινωνικού φαρμακείου θα δημιουργηθεί λίστα δικαιούχων που εμπίπτουν στην κατηγορία «ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια» βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων, κατόπιν αιτήσεως τους. Οι δικαιούχοι εναλλάσσονται ανάλογα τις ανάγκες, ώστε να είναι δυνατή η έρευνα και εξέταση τυχόν μεταβολών στην αρχική τους κατάσταση.
Για να ενταχθεί κάποιος στη λίστα των δικαιούχων θα λαμβάνονται υπ’ όψιν αντικειμενικά κριτήρια, όπως η κατάσταση της υγείας (παθολογικά προβλήματα) και η κατάσταση ένδειας. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων, επιπλέον της εντοπιότητας,  θα είναι:
·         Η κατάσταση ανεργίας ή η περίπτωση εργασίας χωρίς δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης του ατόμου ή μελών της οικογένειας 
·         Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση κάτω από το όριο της φτώχειας σε συνδυασμό με τις συνθήκες στέγασης
·         Επιβαρυμένη κατάσταση υγείας – παθολογικά προβλήματα
·         Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανυπαρξία ασφαλιστικής κάλυψης.
Στη συνέχεια, αφού κατατεθούν οι αιτήσεις και συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά των δυνητικά επωφελουμένων, με ευθύνη του Συντονιστή φορέα εξετάζονται τα δικαιολογητικά και δημιουργείται πίνακας κατάταξης βάσει μορίων. Ο πίνακας αυτός εξετάζεται από ειδική Επιτροπή που θα συσταθεί για το λόγο αυτό και θα αποτελείται από 3 στελέχη του φορέα και ένα εκπρόσωπο του κάθε συμπράττοντα Δήμου και η οποία θα αποφασίζει για τα άτομα που θα ενταχθούν στις υπηρεσίες της Δομής. Ο τελικός πίνακας θα δημοσιοποιηθεί, τηρουμένων των προβλέψεων του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα και θα υπάρχει δυνατότητα ένστασης.
 
Κατάθεση αιτήσεων – δικαιολογητικά- προθεσμία
Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1.    Αίτηση
2.    Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής
3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.    Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο που βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας
5.    Εκκαθαριστικό εφορίας (οικονομικού έτους 2012) ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση (οικονομικού έτους 2012)
6.    Ε9 (αν έχει κατατεθεί)
7.    Μισθωτήριο συμβόλαιο (αν υπάρχει)
8.    Κάρτα ανεργίας
9.    Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας).
10.  Ιατρική γνωμάτευση
11. Βεβαιώσεις από ασφαλιστικά ταμεία ότι δεν είναι ασφαλισμένοι
 
Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε πρωτότυπη μορφή ή σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19 Μαρτίου 2013 – 9 Απριλίου 2013
 
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά και να τα καταθέσετε στα εξής σημεία:
-                      στην Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιωάννου Μέγλα & Λ. Δημοκρατίας, Άγιοι Ανάργυροι
-                      στην Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Φυλής, Δημαρχείου 13, Άνω Λιόσια
-                      στο Δημοτικό κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου, Πλ. Ηρώων 1, Ζεφύρι
-                      στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Φυλής: Βυζαντίου & Μιαούλη
 
Ώρες: 09.00 – 13.00
 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2039921, 210 2473733, 213 2038804, 213 2038801, 210 2411700-703, 210 8815310

Share this post