ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης
της Οικονομικής  Επιτροπής
24ης Μαΐου   2011
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 065/2011        
 
ΘΕΜΑ
Έγκριση όρων διακήρυξης για εκμίσθωση ενός (1) καταστήματος στις Εργατικές κατοικίες ΟΤ 115 περιοχή Γεροβουνό
                                                                                               
 
 
 
Στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερό, και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μηνός Μαΐου  του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη    και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  μετά την από την 20-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους αυθημερόν , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010.
 
 Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  (9) μελών, παρόντα  μέλη οκτώ μέλη (8) και απόντα ένα (1), δηλαδή:
 
Παρόντες : Μαρίνης Κων/νος (Πρόεδρος), Ελαιοτριβάρης Ιωάννης, Παντελιάς Νικόλαος, Πότσης Ζήσης, Τσίρμπας Γεώργιος, Ρέππας Ιωάννης, Κατσαντώνης Δημήτριος, Νταηλάκης Νικόλαος,
 
Απόντες : Τερζόγλου Παναγιώτης
 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελένη Καλτσά, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 15ης  συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο  θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, το οποίο δέχτηκε ομόφωνα το σώμα να συζητήσει, εξέθεσε ότι:
 
Στην αριθμ.  19356/24-5-2011 εισήγηση αναφέρεται ότι:
Σύμφωνα με την αριθμ. 167/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος πρέπει να προβεί στην εκμίσθωση ενός καταστήματος στις εργατικές πολυκατοικίες, το οποίο έχει κενωθεί, γι αυτό παρακαλώ την Ο.Ε. να εγκρίνει τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας.
 
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ 270/81 και του Ν3463/2006,
 
Εισηγείται τους όρους διακήρυξης για την εκμίσθωση ενός (1) καταστήματος στις Εργατικές Κατοικίες ΟΤ 115 περιοχή Γεροβουνού, ως εξής:
 
ΑΡΘΡΟ 1
 
Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, η εκμίσθωση ενός (1) καταστημάτος στις εργατικές κατοικίες την 14-6-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 – 12:00, δέκα τουλάχιστον ημέρες μετά την δημοσίευση της διακήρυξης του Δημάρχου στην εξώθυρα ή άλλο προς τούτο προορισμένο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος καθώς και στα πλέον δημόσια μέρη.
 
1ο Το παραπάνω κατάστημα θα μισθωθεί για ΨΙΛΙΚΑ-ΤΣΙΓΑΡΑ (23,48τμ πλέον 11,49τμ εξώστη)
 
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται για το κατάστημα επί μισή ώρα μετά την ώρα έναρξής της που ορίζεται πιο πάνω εφ"όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι πλειοδοτικές εισφορές.
Μετά τη μισή ώρα η Επιτροπή Δημοπρασιών με απόφασή της, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά, μπορεί να παρατείνει τη δημοπρασία επί ένα τέταρτο κατά ανώτατο όριο κατά την κρίση της επιτροπής Δημοπρασιών, εφ" όσον συνεχίζονται άνευ διακοπής οι προσφορές και τερματίζεται κατά την λήξη της παρατάσεως, αναδεικνυόμενου πλειοδότη του τελευταίου που θα πλειοδοτήσει κατά την λήξη του χρόνου της παρατάσεως.
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούνται η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους πλειοδοτούντες και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Σε περίπτωση επανάληψης, επειδή ματαιώθηκε η προκηρυχθείσα, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες μετά την περιληπτική δημοσίευση της διακήρυξης, με την οποία γνωστοποιείται η επανάληψή της.
Το αυτό ισχύει και όταν δεν εγκριθεί η δημοπρασία από το αρμόδιο όργανο του Δήμου και της Εποπτεύουσας Διοικητικής Αρχής.
 
Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον επιτροπής που θα αποτελείται από τους εξής:
Ρέππα Ιωάννη – Πρόεδρο (Δημοτ.Σύμβουλο)
Σταφυλά Παναγιώτη – Μέλος (Δημοτ.Σύμβουλο)
Θεοδώρου Δημήτριο – Μέλος (Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας)
 
Άρθρο 2
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
 
Άρθρο 3
Τα καταστήματα των εργατικών κατοικιών έχουν εγκατάσταση ηλεκτρισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, η καταβολή όμως της εγγύησης για σύνδεση με τα δίκτυα της πόλης βαρύνει τους μισθωτές.
 
Άρθρο 4
Οι μισθώσεις αρχίζουν από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, μέχρι την 31-12-2013 μη δυνάμενες να παραταθούν ή ανανεωθούν παρά μόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Το μίσθωμα παραμένει σταθερό για τρία χρόνια και κατόπιν η όποια αύξηση θα ακολουθεί την αύξηση του τιμαρίθμου.
 
 
Άρθρο 5
Στο κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα πρώτης προσφοράς εκκίνησης της δημοπρασίας, ορίζεται το ποσό των 150€
 
 
Άρθρο 6
Στη δημοπρασία μπορεί να πάρει μέρος οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος αφού προσκομίσει:
1.Πρέπει να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής με γραμμάτιο από το Τ.Π.Δ., ίσης με το 10% του μισθώματος ενός έτους ή ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας για την συμμετοχή του στη δημοπρασία. Η εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου προς το 10% του μισθώματος που θα επιτευχθεί κατά την δημοπρασία για δύο χρόνια για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζομένων ορίων καταβολής του μισθώματος.
 
2.Να καταθέσει δήλωση ότι επισκέφθηκε το κατάστημα που αφορά τη δημοπρασία, έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως επίσης και του σχεδίου του μισθωτηρίου συμβολαίου και των ειδικών όρων και συμφωνιών που διαλαμβάνονται σε αυτό, προτιθέμενος να υπογράψει τέτοιο μισθωτήριο με το Δήμο, εφ"όσον κατακυρωθεί στο όνομά του η μίσθωση κατά τον παρόντα διαγωνισμό.
 
3.Να καταθέσει δήλωση του Ν. 1599/86, για το είδος της χρήσης που πρόκειται να γίνει για το συγκεκριμένο κατάστημα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η διάθεση του κάθε καταστήματος θα γίνει μόνο για την άσκηση του επαγγέλματος που αναφέρεται στη διακήρυξη και αφορά το συγκεκριμένο κατάστημα και αποκλείεται η πώληση ομοειδών προϊόντων ..
Αυτό κρίνεται αναγκαίο για την βιωσιμότητά τους σε ένα περιορισμένο οικισμό και γίνεται για το συμφέρον των ενδιαφερομένων.
 
Θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι απαγορεύεται η καθ" οποιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική μεταβολή της χρήσεως του μισθίου η δε αθέτηση του όρου αυτού έχει ως άμεση συνέπεια την
καταγγελία της σύμβασης την έξωση του μισθωτού και την καταβολή στον εκμισθωτή αποζημιώσεως.
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 7
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην επί των δημοπρασιών επιτροπή πριν αρχίσει η δημοπρασία, αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι συμμετέχει σε αυτή για λογαριασμό του.
 
Άρθρο 8
Για να πάρει οποιοσδήποτε μέρος στην δημοπρασία θα πρέπει να μην οφείλει δημοτικά τέλη, φόρους και δικαιώματα στον Δήμο, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση από τις υπηρεσίες του Δήμου.
              
Άρθρο 9
Ο μισθωτής υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα έχει ακίνητη περιουσία με αποδεικτικά στοιχεία, ο οποίος εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετά του μισθωτή για την εκπλήρωση από το μισθωτή των όρων της μισθωτικής συμβάσεως.
 
Άρθρο 10
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση σε περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο ή από την εποπτεύουσα διοικητική αρχή.
 
Άρθρο 11
Η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και ο καθορισμός της χρήσης του κάθε καταστήματος τελεί υπό την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής και η οποία έχει στην απόλυτη κρίση της το δικαίωμα της αποδοχής ή της απόρριψης των προσφορών.
 
Άρθρο 12
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο κατάστημα σε καλή κατάσταση χωρίς φθορές, να προστατεύει τα όρια αυτού από κάθε καταπάτηση με τις απαραίτητες αγωγές, οι οποίες εκχωρούνται σε αυτόν με τη μισθωτική σύμβαση. Διαφορετικά ευθύνεται έναντι του Δήμου σε αποζημίωση.
 
 
Άρθρο 13
Ο Δήμος δεν έχει καμιά ευθύνη έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και της οποίας έχει ο μισθωτής λάβει γνώση, είναι δε υποχρεωμένος πριν από την εγκατάστασή του να υπογράψει το πρωτόκολλο εγκατάστασης. Oφείλει δε να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Επίσης οφείλει να συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το γενικό κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών του οικισμού και από τον ειδικό κανονισμό κάθε πολυκατοικίας.
 
 
 
 
Άρθρο 14
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας μαζί με τον εγγυητή του. Επίσης μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας που θα γίνει με αποδεικτικά παραλαβής, πρέπει να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο, διαφορετικά γίνεται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και η διαφορά που θα προκύψει επί ελατών μεταξύ του αποτελέσματος της νέας δημοπρασίας ήτοι του ύψους του μισθώματος της πρώτης δημοπρασίας, θα είναι σε βάρος και των δύο.
 
Άρθρο 15
Από την λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου όρου η σύμβαση μισθώσεως θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα με όλες τις συνέπειες εις βάρος του αναδειχθησομένου μισθωτή και του εγγυητή του.
 
Άρθρο 16
Η σιωπηρή αναμίσθωση, καθώς και η υπεκμίσθωση του μισθίου καταστήματος από το μισθωτή, απαγορεύεται ρητά και συνεπάγεται την άμεση λήξη της μίσθωσης αυτής και την αποβολή του μισθωτή.
 
Άρθρο 17
Το μίσθωμα συν το εκ ποσοστού 3.60% χαρτόσημο θα καταβάλλεται στην αρχή του κάθε μήνα (1ο 15νθήμερο αυτού), στη Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου, σε περίπτωση δε καθυστέρησης ο εκμισθωτής Δήμος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο της μίσθωσης τον μισθωτή και να ενεργήσει σε βάρος αυτού του εγγυητή του αναπλειστηριασμό για το συγκεκριμένο κατάστημα. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται στην πληρωμή των τελών που βαρύνουν το μίσθιο κατάστημα.
 
Άρθρο 18
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να λύσει πρόωρα και μονομερώς την σύμβασης, εφ" όσον καταστεί σε αυτόν αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ.
 
 
Άρθρο 19
Ενιαίο κείμενο με την παρούσα διακήρυξη αποτελεί ο Ν 3463/2006, ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας και σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας κατ" αρχήν εφαρμόζεται ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, και στη συνέχεια τα άρθρα της παρούσας διακήρυξης.
 
 
Άρθρο 20
Τα τέλη χαρτοσήμου της μισθωτικής σύμβασης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
 
 
 
Η Οικονομική επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις   του Ν. 3852/2010, την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση:
 
Αποφασίζει   κατά πλειοψηφία:
Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για την εκμίσθωση ενός (1) καταστήματος στις Εργατικές Κατοικίες ΟΤ 115 περιοχή Γεροβουνού, ως εξής:
 
ΑΡΘΡΟ 1
Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, η εκμίσθωση ενός (1) καταστήματος στις εργατικές κατοικίες, την 14-6-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 – 12:00, δέκα τουλάχιστον ημέρες μετά την δημοσίευση της διακήρυξης του Δημάρχου στην εξώθυρα ή άλλο προς τούτο προορισμένο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος καθώς και στα πλέον δημόσια μέρη.
 
1ο Το παραπάνω κατάστημα θα μισθωθεί για ΨΙΛΙΚΑ-ΤΣΙΓΑΡΑ (23,48τμ πλέον 11,49τμ εξώστη).
 
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται για το κατάστημα επί μισή ώρα μετά την ώρα έναρξής της που ορίζεται πιο πάνω εφ"όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι πλειοδοτικές εισφορές.
Μετά τη μισή ώρα η Επιτροπή Δημοπρασιών με απόφασή της, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά, μπορεί να παρατείνει τη δημοπρασία επί ένα τέταρτο κατά ανώτατο όριο κατά την κρίση της επιτροπής Δημοπρασιών, εφ" όσον συνεχίζονται άνευ διακοπής οι προσφορές και τερματίζεται κατά την λήξη της παρατάσεως, αναδεικνυόμενου πλειοδότη του τελευταίου που θα πλειοδοτήσει κατά την λήξη του χρόνου της παρατάσεως.
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούνται η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους πλειοδοτούντες και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Σε περίπτωση επανάληψης, επειδή ματαιώθηκε η προκηρυχθείσα, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες μετά την περιληπτική δημοσίευση της διακήρυξης, με την οποία γνωστοποιείται η επανάληψή της.
Το αυτό ισχύει και όταν δεν εγκριθεί η δημοπρασία από το αρμόδιο όργανο του Δήμου και της Εποπτεύουσας Διοικητικής Αρχής.
 
Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον επιτροπής που θα αποτελείται από τους εξής:
Ρέππα Ιωάννη – Πρόεδρο (Δημοτ.Σύμβουλο)
Σταφυλά Παναγιώτη – Μέλος (Δημοτ.Σύμβουλο)
Θεοδώρου Δημήτριο – Μέλος (Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας)
 
Άρθρο 2
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
 
 
Άρθρο 3
Τα καταστήματα των εργατικών κατοικιών έχουν εγκατάσταση ηλεκτρισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, η καταβολή όμως της εγγύησης για σύνδεση με τα δίκτυα της πόλης βαρύνει τους μισθωτές.
 
Άρθρο 4
Οι μισθώσεις αρχίζουν από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, μέχρι την 31-12-2013 μη δυνάμενες να παραταθούν ή ανανεωθούν παρά μόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Το μίσθωμα παραμένει σταθερό για τρία χρόνια και κατόπιν η όποια αύξηση θα ακολουθεί την αύξηση του τιμαρίθμου.
 
 
Άρθρο 5
Στο κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα πρώτης προσφοράς εκκίνησης της δημοπρασίας, ορίζεται το ποσό των 150€.
 
 
Άρθρο 6
Στη δημοπρασία μπορεί να πάρει μέρος οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος αφού προσκομίσει:
1.Πρέπει να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής με γραμμάτιο από το Τ.Π.Δ., ίσης με το 10% του μισθώματος ενός έτους ή ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας για την συμμετοχή του στη δημοπρασία. Η εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου προς το 10% του μισθώματος που θα επιτευχθεί κατά την δημοπρασία για δύο χρόνια για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζομένων ορίων καταβολής του μισθώματος.
2.Να καταθέσει δήλωση ότι επισκέφθηκε το κατάστημα που αφορά τη δημοπρασία, έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως επίσης και του σχεδίου του μισθωτηρίου συμβολαίου και των ειδικών όρων και συμφωνιών που διαλαμβάνονται σε αυτό, προτιθέμενος να υπογράψει τέτοιο μισθωτήριο με το Δήμο, εφ"όσον κατακυρωθεί στο όνομά του η μίσθωση κατά τον παρόντα διαγωνισμό.
3.Να καταθέσει δήλωση του Ν. 1599/86, για το είδος της χρήσης που πρόκειται να γίνει για το συγκεκριμένο κατάστημα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η διάθεση του κάθε καταστήματος θα γίνει μόνο για την άσκηση του επαγγέλματος που αναφέρεται στη διακήρυξη και αφορά το συγκεκριμένο κατάστημα και αποκλείεται η πώληση ομοειδών προϊόντων .
Αυτό κρίνεται αναγκαίο για την βιωσιμότητά τους σε ένα περιορισμένο οικισμό και γίνεται για το συμφέρον των ενδιαφερομένων.
 
Θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι απαγορεύεται η καθ" οποιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική μεταβολή της χρήσεως του μισθίου η δε αθέτηση του όρου αυτού έχει ως άμεση συνέπεια την
καταγγελία της σύμβασης την έξωση του μισθωτού και την καταβολή στον εκμισθωτή αποζημιώσεως.
 
 
 
Άρθρο 7
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην επί των δημοπρασιών επιτροπή πριν αρχίσει η δημοπρασία, αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι συμμετέχει σε αυτή για λογαριασμό του.
 
Άρθρο 8
Για να πάρει οποιοσδήποτε μέρος στην δημοπρασία θα πρέπει να μην οφείλει δημοτικά τέλη, φόρους και δικαιώματα στον Δήμο, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση από τις υπηρεσίες του Δήμου.
 
              
Άρθρο 9
Ο μισθωτής υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα έχει ακίνητη περιουσία με αποδεικτικά στοιχεία, ο οποίος εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετά του μισθωτή για την εκπλήρωση από το μισθωτή των όρων της μισθωτικής συμβάσεως.
 
 
Άρθρο 10
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση σε περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο ή από την εποπτεύουσα διοικητική αρχή.
 
 
Άρθρο 11
Η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και ο καθορισμός της χρήσης του κάθε καταστήματος τελεί υπό την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής και η οποία έχει στην απόλυτη κρίση της το δικαίωμα της αποδοχής ή της απόρριψης των προσφορών.
 
 
Άρθρο 12
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο κατάστημα σε καλή κατάσταση χωρίς φθορές, να προστατεύει τα όρια αυτού από κάθε καταπάτηση με τις απαραίτητες αγωγές, οι οποίες εκχωρούνται σε αυτόν με τη μισθωτική σύμβαση. Διαφορετικά ευθύνεται έναντι του Δήμου σε αποζημίωση.
 
 
Άρθρο 13
Ο Δήμος δεν έχει καμιά ευθύνη έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και της οποίας έχει ο μισθωτής λάβει γνώση, είναι δε υποχρεωμένος πριν από την εγκατάστασή του να υπογράψει το πρωτόκολλο εγκατάστασης. Oφείλει δε να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Επίσης οφείλει να συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το γενικό κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών του οικισμού και από τον ειδικό κανονισμό κάθε πολυκατοικίας.
 
Άρθρο 14
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας μαζί με τον εγγυητή του. Επίσης μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας που θα γίνει με αποδεικτικά παραλαβής, πρέπει να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο, διαφορετικά γίνεται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και η διαφορά που θα προκύψει επί ελατών μεταξύ του αποτελέσματος της νέας δημοπρασίας ήτοι του ύψους του μισθώματος της πρώτης δημοπρασίας, θα είναι σε βάρος και των δύο.
 
 
Άρθρο 15
Από την λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου όρου η σύμβαση μισθώσεως θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα με όλες τις συνέπειες εις βάρος του αναδειχθησομένου μισθωτή και του εγγυητή του.
 
 
Άρθρο 16
Η σιωπηρή αναμίσθωση, καθώς και η υπεκμίσθωση του μισθίου καταστήματος από το μισθωτή, απαγορεύεται ρητά και συνεπάγεται την άμεση λήξη της μίσθωσης αυτής και την αποβολή του μισθωτή.
 
 
Άρθρο 17
Το μίσθωμα συν το εκ ποσοστού 3.60% χαρτόσημο θα καταβάλλεται στην αρχή του κάθε μήνα (1ο 15νθήμερο αυτού), στη Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου, σε περίπτωση δε καθυστέρησης ο εκμισθωτής Δήμος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο της μίσθωσης τον μισθωτή και να ενεργήσει σε βάρος αυτού του εγγυητή του αναπλειστηριασμό για το συγκεκριμένο κατάστημα. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται στην πληρωμή των τελών που βαρύνουν το μίσθιο κατάστημα.
 
 
Άρθρο 18
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να λύσει πρόωρα και μονομερώς την σύμβασης, εφ" όσον καταστεί σε αυτόν αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ.
 
 
Άρθρο 19
Ενιαίο κείμενο με την παρούσα διακήρυξη αποτελεί  ο Ν 3463/2006, ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας και σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας κατ" αρχήν εφαρμόζεται ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, και στη συνέχεια τα άρθρα της παρούσας διακήρυξης.
 
 
Άρθρο 20
Τα τέλη χαρτοσήμου της μισθωτικής σύμβασης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
 
 
 
 
 
 Γνώμη μειοψηφίας: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσαντώνης Δημήτριος μειοψηφεί από θέση αρχής και επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί σε συλλόγους- φορείς του Δήμου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νταηλάκης Νικόλαος δηλώνει παρών διότι δεν υπάρχει γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 065/2011.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
 
 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ                                  
                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                                   
                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                                                    ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                              
                                                                                                                                                      

Μοιράσου την σελίδα