Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 12η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Προσλήψεις προσωπικού απ’το Δήμο μας (43 ατόμων) με σύμβαση εργασία  ορισμένου χρόνου, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, λόγω Covid – 19

2. ΄Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής, που αφορά δαπάνες της Τεχνικής Υπηρεσίας και ορισμός υπολόγου διαχειριστή έτους 2021

3.  Έγκριση πρακτικού της  επιτροπής ΚΑ 20 περί ενεργοποίησης  του δικαιώματος προαίρεσης (option) της υπ’ αριθμ.. 28330/20-11-2019  σύμβασης: για την προμήθεια καυσίμων με την κ. ΧΑΤΖΑΚΗ ΣΠΥΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, (ΑΜ 98/2019, α/α ΕΣΗΔΗΣ 14952)

4. Αποδοχή δωρεάς γάλακτος, για κοινωνικούς σκοπούς

 

           

Share this post