Ανακοίνωση για την πρόσληψη ΣΜΕ 2 για την πρόσληψη καθηγητών μουσικής και χορογράφων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5279/02.03.2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 12 ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΩΝ- ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝ


Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, από την ημερομηνία πρόσληψης, δώδεκα (12) ατόμων ειδικότητας Καθηγητών Μουσικής και Χορευτών - Χορογράφων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την 10.03.2023  και λήγει την 20.03.2023.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:


Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (υπ΄όψη κας Σοφίας Μαυρίδη),  Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Τ. Κ. 13561  Άγιοι Ανάργυροι   (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023671 -674- 688).

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:
- Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2023  (ΑΔΑ: ΨΗ0ΞΩ62-Ξ94)
- ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΜΕ1ΠΕ/ΤΕ για τους υποψήφιους ΤΕ Μουσικούς
- ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΜΕ2ΔΕ/ΥΕ ΓΙΑ τους υποψήφιους ΔΕ Μουσικούς και Χορευτές - Χορογράφους

 

Μοιράσου την σελίδα