Έκθεση Εσόδων – Εξόδων προϋπολογισμού Δήμου, Β΄ Τριμήνου έτους 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 αντίστοιχα, η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου/περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτήν η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Στις περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση.

 

Από τις επισυναπτόμενα Τρίμηνα οικονομικά στοιχεία με τα αποτελέσματα του Δήμου για το Β΄ Τρίμηνο έτους 2021 προκύπτει ότι  τα Εισπραχθέντα Έσοδα του Δήμου για το διάστημα από 1/4/2021 έως 30/06/2021 ανήλθαν στο ποσό των 21.292.276,96€, ήτοι το 36,73% των προϋπολογισθέντων  και το   66,45% των βεβαιωθέντων.

Αναλύοντας τις πηγές εσόδων του 2ου Τριμήνου 2021, στα Τακτικά Έσοδα έχει εισπραχθεί το 45,90% των προϋπολογισθέντων  και το  99,14% των βεβαιωθέντων, ενώ υστέρηση  διαπιστώνεται στα έκτακτα έσοδα τα οποία είναι το 17,20% των προϋπολογισθέντων και το 99,08% των βεβαιωθέντων και αφορούν κυρίως τις  επιχορηγήσεις. 

Από τα αντίστοιχα αποτελέσματα δαπανών από 1/4/2021 έως 30/06/2021  προκύπτει ότι το σύνολο των πληρωμών ανήλθε στο ποσό των  15.169.521,44€, ήτοι ποσοστό 26,17% επί  του συνόλου των προϋπολογισθέντων, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πληρώθηκε το 73,59% των τιμολογηθέντων..

 

Από τα στοιχεία ισολογισμού προκύπτει ότι τα Ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου στις 30/06/2021 ήτανε 6.105.711,06, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των  5.974.280,65 και παρουσιάζονται  μειωμένες   σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου τριμήνου, κατά 37,30%

Οι απαιτήσεις του Δήμου από οφειλέτες και δημόσιο είναι  10.761.864,28.€, σχεδόν ίδιες (-0,18%) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο .

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου είναι αυξημένες κατά 30,29%   (ποσό  11.516.740,55€) προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  διότι προστέθηκε το ποσό που αφορά στην προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED, σύμφωνα με το σχετικό όρο της δανειακής σύμβασης. 

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι στο        B΄ τρίμηνο του έτους   εμφανίζεται  υστέρηση  εκτάκτων εσόδων σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα, η οποία όμως αφορά κυρίως τις επιχορηγήσεις,  ενώ τα συνολικά έσοδα είναι  σε αντιστοιχία με τις δαπάνες.

Με τα δεδομένα αυτά, θεωρούμε ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2021 παρουσιάζει ισορροπία εσόδων-εξόδων.

Σας υποβάλλουμε έκθεση εκτέλεσης του Β΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του οικονομικού  Έτους 2021.

Στους συνημμένους πίνακες εμφανίζονται ανά  κωδικό

Α. τα Έσοδα, οι βεβαιώσεις και οι εισπράξεις.

Β. Έξοδα, πληρωμές και δεσμεύσεις.

Γ. Στοιχεία Ισολογισμού

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του Α΄ τριμήνου χρήσης 2021.

 

 

Έκθεση εσόδων -εξόδων

 

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα