Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 48η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει δια περιφοράς,  στις 5-11-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση του παρακάτω μοναδικού θέματος, της ημερήσιας διάταξης:

 

Εξέταση αιτήματος της ένωσης οικονομικών φορέων  ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α. Ε. - ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, οριστικού αναδόχου του έργου: "Ανακατασκευή πλατείας Ακροπόλεως" (Α.Μ. 43/2017)

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην ανάγκη εξέτασης του αιτήματος του οριστικού αναδόχου του έργου “Ανακατασκευή πλατείας Ακροπόλεως” (α.μ. 43/2017) και τη λήψη σχετικής απόφασης πριν εκπνεύσει η δοθείσα προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης και την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ήτοι έως την 5η-11-2021.

 

 

Παρακαλούμε, να έχουμε τη δήλωση ψήφου σας, με mail, μέχρι ώρα 14:00, της 5-11-2021.

 

Μοιράσου την σελίδα