Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 29η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022 (εξ αναβολής της 27ης), που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 28-12-2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ΄ σε ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.             

 

1.  ΄Εγκριση του προϋπολογισμού Δήμου μας, οικ.έτους 2023, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών

2.  Κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)  για το οικον.έτος 2023 του Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 8  της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 καθώς και τις διατάξεις του αρ. 202 Ν.4555/2018  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών

Link Δημοτικού Συμβουλίου

https://www.youtube.com/watch?v=EBjegs1vd20

 

Μοιράσου την σελίδα