Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

   Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 27ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού έτους 2021 και εισηγήθηκε τη συζήτηση του με αριθ. 13 της ημερήσιας διάταξης, που αφορά:

Ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

    Ο κ. Πρόεδρος  ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση του κ.Δημάρχου, η οποία αναγράφει τα εξής :

Κύριε Πρόεδρε,

 Με την υπ’αρ.150/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 και την πρόσφατη πρόβλεψη του άρθρου 65 του Ν.4795/2021 περί μεταβίβασης στην Οικονομική Επιτροπή της ίδρυσης ή συμμετοχής σε Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ, εγκρίθηκε:

 1.Η οικονομοτεχνική μελέτη  βιωσιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού,

2. H σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού,

3.Το σχέδιο Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού και

4. Η εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου ποσού για την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της συστατικής πράξης:

ΑΡΘΡΟ 8

1. Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από (11) συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 8 μη εκτελεστικά μέλη και 3 εκτελεστικά μέλη. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

3. Επιτρέπεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να συγκροτούνται:

α) Εκτελεστική Επιτροπή από εκτελεστικά μέλη και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου.

β) Επιτροπές διαχείρισης έργων και προγραμμάτων και να εκχωρούνται σε αυτές ορισμένες εξουσίες και καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παρούσης παραγράφου, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων των επιτροπών καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία τους ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή τους.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών. Εντός μηνός από την διενέργεια δημοτικών εκλογών και την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.

4. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι, εφόσον είναι τουλάχιστον τέσσερις (4), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που θα αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Επιπλέον κατά το άρθρο 10 και 12:

  ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, τα οποία πρέπει να είναι πρόσωπα με ιδιαίτερο κύρος στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και συντονίζει την εργασία των μελών του Δ.Σ. Είναι επιφορτισμένος με την γενική εποπτεία της Εταιρείας, με την σύγκληση του Δ.Σ. και την θέση θεμάτων προς συζήτηση καθώς και με την έκδοση αντιγράφων των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τον αναπληρώνει κατά σειρά, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12: ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

1. Δεν εκλέγονται ως μέλη στο Δ.Σ.:

α) όσοι έχουν καταδικαστεί για κακούργημα,

β) όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

και

γ) όσοι έχουν στερηθεί από την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους με αμετάκλητη

δικαστική απόφαση.

2. Τα περιστατικά και καταστάσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αν επέλθουν μετά την εκλογή, επιφέρουν αυτόματη έκπτωση του συγκεκριμένου συμβούλου.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

4. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή, εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας και όσοι συμμετέχουν στη Διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας.

5. Επιτρέπεται σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας να μετέχουν σε Δ.Σ. άλλων Ανωνύμων Αναπτυξιακών Εταιριών Ο.Τ.Α., αν και εφόσον οι δραστηριότητες των Εταιριών αυτών δεν είναι ανταγωνιστικές με την Εταιρεία.

Σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τον ορισμό των μελών Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων των ΟΤΑ ισχύουν τα ακόλουθα:

Ι. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι οι μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. Ο εκτελών χρέη Διευθύνοντος Σύμβουλου της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 

ΙΙ. Ως προς τον τρόπο ορισμού των μελών διοίκησης των νομικών προσώπων, που ανήκουν σε πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες, ορίζει το σήμερα ισχύον 177  παρ. 3 του Ν. 4635/2019:

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄134) αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμιμες.

Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο.».

Ενισχυτικά στην Εγκύκλιο 102/2019 του ΥΠΕΣ αναφέρεται ειδικά για τα Δημοτικές Μονομετοχικές: Δημοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές)  «Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.266 παρ.2 του ΚΔΚ οι εταιρείες αυτές διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση (αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019), το δημοτικό συμβούλιο συγκροτεί το ΔΣ του οικείου νομικού προσώπου με δεσμευτική υπόδειξη των μελών του (αιρετών και δημοτών) από τον δήμαρχο κατά τα 3/5 και από τις λοιπές παρατάξεις κατά τα 2/5. Επισημαίνεται δε, ότι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1του ν. 4623/2019, ως νεότερη και ειδικότερη από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, κατισχύει έναντι άλλων ρυθμίσεων.»  Ήτοι η νεώτερη τροποποίηση αυτής με το άρθρο 177 παρ. 3 του Ν. 4635/2019 κατισχύει ομοίως έναντι άλλων ρυθμίσεων.

ΙΙΙ. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 26704 /29-4-2020 και με αρ. 99 εγκύκλιο του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Α. Συγκρότηση Δ.Σ. νομικών προσώπων Τ.Α.

i) Άρθρο 177 παρ.3 του ν. 4635/2019

Με τις ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 177 του ν. 4635/2019, αναφορικά με τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμιμες. Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο». 

Σχετικά με το αναθεωρημένο, ως άνω, θεσμικό πλαίσιο, ως προς τον ορισμό των διοικήσεων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α., και σε συνέχεια της υπ’ αρ. 102/2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (με Α.Π.: 63900/13.9.2019), κατά τη συνδυαστική εφαρμογή των νέων γενικών διατάξεων με τις οργανικές και ειδικές για κάθε νομικό πρόσωπο των Ο.Τ.Α. ρυθμίσεις, είναι χρήσιμο να επισημανθούν περαιτέρω τα εξής:

i). Πράξεις ορισμού/ συγκρότησης Δ.Σ. νομικού προσώπου Ο.Τ.Α. που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μετά τη δημοσίευση του άρθρου 177 παρ.3 του ν. 4635/2019: Με βάση τις νεότερες διατάξεις, το δημοτικό/ περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει στην έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού, αντίστοιχα, σύμφωνα με το εδ. ε’ της παρ.3 του άρθρου 177 του ν. 4635/2019, και, αφού τεθούν υπόψη του:

 Η απόφαση του δημάρχου/περιφερειάρχη ορισμού των 3/5 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. του νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου.

 Η γνωστοποίηση των τυχόν, κατά τις κείμενες διατάξεις του εκάστοτε νομικού προσώπου, υποδεικνυόμενων εκπροσώπων φορέων ή ex officio μελών,

 Το πρακτικό της ψηφοφορίας των λοιπών παρατάξεων με το οποίο ορίζονται στο Δ.Σ. του νομικού προσώπου οι εκπρόσωποί τους. Σημειωτέον, στη σχετική ψηφοφορία δε συμμετέχουν σύμβουλοι, που ανήκαν μεν στην αντιπολίτευση, αλλά ανεξαρτητοποιήθηκαν, καθώς οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι θεωρούνται ανεξάρτητα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, μη ανήκοντα σε κάποια παράταξη και χωρίς τη δυνατότητα δημιουργίας δημοτικής παράταξης συγκροτούμενης από ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους.

Στην περίπτωση, ωστόσο, που, για οποιοδήποτε λόγο, οι λοιπές δημοτικές/ περιφερειακές παρατάξεις δεν ορίσουν εκπροσώπους τους στο Δ.Σ. του νομικού προσώπου, τότε, τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του εδ. στ’ της παρ.3 του άρθρου 177 του ν. 4635/2019, σύμφωνα με την οποία αυτός ή αυτοί ορίζονται με απόφαση Δημάρχου/ Περιφερειάρχη και το θέμα δεν εισάγεται στο συμβούλιο. Συνεπώς, η συγκρότηση του Δ.Σ. του νομικού προσώπου συντελείται με την ως άνω απόφαση του δημάρχου/περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται λαμβανομένης υπόψη της διαπιστωτικής απόφασης του οικείου δημοτικού/περιφερειακού συμβουλίου του εδ. ε’ της παρ.3 του άρθρου 177 του ν. 4635/2019, στην οποία περιλαμβάνονται η πρώτη απόφαση του δημάρχου/περιφερειάρχη περί ορισμού των 3/5 των μελών, η γνωστοποίηση των υποδεικνυόμενων εκπροσώπων φορέων ή ex officio μελών, και η ρητή αναφορά ότι οι λοιπές παρατάξεις δεν όρισαν εκπρόσωπό τους κατά τη διαδικασία του εδ. β΄ της παρ.3 του άρθρου 177 του ίδιου νόμου.

IV. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 63900/13-9-2019 και με αρ. 102 εγκύκλιο του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών  ορίζεται ότι για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5, εφόσον δεν προκύψει ακέραιος αριθμός η στρογγυλοποίηση θα γίνεται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, ενώ τέλος με την ίδια ως άνω εγκύκλιο θα πρέπει να τηρείται και η ποσόστωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1β΄ του άρθρου 6 του ν. 2839/2000. Ειδικότερα, με την εν λόγω διάταξη ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στις περιπτώσεις διορισμού από τους Ο.Τ.Α. μελών διοικητικών συμβουλίων Ν.Π.Ι.Δ. ο αριθμός των διοριζομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται είναι πάνω από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Στο τέλος δε της εν λόγω περίπτωσης προστέθηκε νέο εδάφιο με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4604/2019, με το οποίο ορίζεται ότι η συγκρότηση συλλογικού οργάνου των περιπτώσεων χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων της ποσόστωσης δεν είναι νόμιμη, εκτός και αν προέρχονται από εκλογή.

V. Από τον συνδυασμό των προαναφερομένων διατάξεων προκύπτει ότι στην περίπτωση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού που τυγχάνει μονομετοχική ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού του άρθρου 266 του ν. 3463/2006, που διοικείται από εντεκαμελές (11) διοικητικό συμβούλιο, τα 3/5 του συμβουλίου αυτού, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του οργάνου, υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, ήτοι τα επτά (7) μέλη του συμβουλίου, τα δε υπόλοιπα 2/5, ήτοι τα εναπομείναντα τέσσερα (4) μέλη, ορίζονται από τις υπόλοιπες παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι από τα επτά (7) μέλη, που θα ορίσει δεσμευτικά ο Δήμαρχος, μπορούν να είναι αιρετοί δημοτικοί σύμβουλοι μόνον τα τρία (3) μέλη, από δε τα τέσσερα (4) μέλη που θα εκλέξουν οι υπόλοιπες παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να είναι αιρετό μόνον ένα (1) μέλος, καθόσον ο συνολικός αριθμός των αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι τα τέσσερα (4) αιρετά μέλη.

Παράλληλα, από τα επτά (7) μέλη, που υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο, δεν επιτρέπεται τα μέλη που ανήκουν σε ένα φύλο να υπερβαίνουν τα πέντε (5) μέλη.          

Δεν ορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία η μειοψηφία θα ορίσει τα μέλη της, άρα υπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια ο τρόπος που συναινετικά ή κατά πλειοψηφία, με εσωτερικές διαδικασίες όπως εκλογές μεταξύ όλων των παρατάξεων της μειοψηφίας, θα το κάνει. Σε περίπτωση όμως που υπάρχει αδυναμία υπόδειξης και ορισμού από την μειοψηφία, τότε στη θέση τους σύμφωνα με τον Δ.Κ.Κ.(άρθρο 227 παρ.3 ) θα εκλεγούν  από το Δημοτικό Συμβούλιο, προερχόμενοι όμως αποκλειστικά από τις παρατάξεις της μειοψηφίας (ένας αιρετός και τρεις μη αιρετοί).

Καθώς η μειοψηφία συνολικά για όλες τις παρατάξεις υποδεικνύει 4 μέλη ισχύει η τήρηση της ποσόστωσης και πρέπει η αναλογία φύλων να είναι  3 έναντι 1.

               VΙ.  Εφόσον ο Αναπτυξιακός Οργανισμός έχει έναν και μόνο μέτοχο, το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως προς την ακολουθητέα διαδικασία για την τοποθέτηση των μελών στο διοικητικό συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού ως όλον θα πρέπει με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα να εκδοθεί απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα ενσωματώνει υποχρεωτικά την υπόδειξη του Δημάρχου Αγίων Αναργύρων-Καματερού για τα υποδεικνυόμενα από αυτόν επτά (7) μέλη με τους αναπληρωτές τους. Στην απόφαση αυτή τελικά μαζί με τους προερχόμενους από τη μειοψηφία, θα ορίζονται συνολικά έντεκα (11) μέλη – με τους αναπληρωτές τους.

     Επίσης με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να γίνει  και ο ορισμός μέλους, που κατά εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου  θα εκπροσωπήσει τον μόνο μέτοχο της εταιρείας Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού σε αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης τον διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου και έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Στη συνεδρίαση αυτή θα μετουσιωθεί σε απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον διορισμό των μελών της διοίκησης αυτής. Η εν λόγω διαδικασία είναι απαραίτητο να τηρηθεί αφού η Γενική Συνέλευση της εταιρείας δεν υποκαθίσταται σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 από αποφάσεις άλλων οργάνων της δημόσιας διοίκησης, είτε είναι αυτά μονομελή, όπως ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, είτε συλλογικά, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Κατά τα ανωτέρω καλείται ο Δήμαρχος να υποδείξει επτά (7) τακτικά μέλη του Διοικητικού συμβουλίου με τα αναπληρωματικά τους, εκ των οποίων τα πέντε (5) μπορούν να είναι του ίδιου φύλου και παράλληλα τα τρία (3) να είναι αιρετά πρόσωπα του Δήμου.

Οι δε παρατάξεις της μειοψηφίας καλούνται να υποδείξουν τέσσερα (4) τακτικά μέλη του Διοικητικού συμβουλίου με τα αναπληρωματικά τους, εκ των οποίων το ένα (1) μπορεί να είναι αιρετό πρόσωπο του Δήμου και κάθε φύλο να εκπροσωπείται τουλάχιστον από ένα μέλος (3 έναντι 1).

   Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, πρότεινε στο Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του τη σχετική εισήγηση του κ.Δημάρχου καθώς και τις διατάξεις του Ν.4555/18

                                        Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

     Εγκρίνει τον ορισμό των παρακάτω, ως μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου μας:

Απ’ την παράταξη της πλειοψηφίας:

 

1. Κοτσίνης Σπύρος – Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρώτριά του, την Τρίγκα Νίκη –

    Δημοτική Σύμβουλο

2. Αναλυτής Βασίλειος, με αναπληρωτή του, τον Δανάκο Στέφανο – Δημοτικό Σύμβουλο

3. Σακέτος Γεώργιος, με αναπληρωτή του, τον Γκίνο Αλέξανδρο

4. Καπνιά-Μπούνα ΄Αννα, με αναπληρωτή της, τον Ζαλακούδη Δημήτριο

5. Ντέκας Σωτήριος, με αναπληρώτριά του, την Κουνάδη Νεκταρία

6. Καίση Αγγελική, Δημοτική Σύμβουλο, με αναπληρωτή της, τον Τζερεμέ Νικόλαο

7. Αντωνιάδης Ιωάννης, με αναπληρωτή του, τον Κιόση Χρήστο

Απ’ τις παρατάξεις της μειοψηφίας:

1. Παπαναγιωτάκη Μαρία – Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωτή της, τον κ.Κουτελιέρη

    Ιωάννη

2. Μαρίνη Κωνσταντίνο, με αναπληρώτριά του, την Βαρουξή Ευαγγελία

3. Κοκορόγιαννη Αριστομένη, με αναπληρωτή του, τον Σώζο Ιωάννη

4. Ζάγκα Ελένη, με αναπληρωτή της, τον Ψαρρό ΄Αγγελο

Επίσης εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο-Σταύρο Τσίρμπα, να εκπροσωπήσει τον μόνο μέτοχο της εταιρείας Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, σε αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου μας, που θα πραγματοποιηθεί κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης τον διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου και έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Στη συνεδρίαση αυτή θα μετουσιωθεί σε απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον διορισμό των μελών της διοίκησης αυτής. Η εν λόγω διαδικασία είναι απαραίτητο να τηρηθεί αφού η Γενική Συνέλευση της εταιρείας δεν υποκαθίσταται σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 από αποφάσεις άλλων οργάνων της δημόσιας διοίκησης, είτε είναι αυτά μονομελή, όπως ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, είτε συλλογικά, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

 

 

Μοιράσου την σελίδα