Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου στο πλαίσιο της «Αναμόρφωσης του Θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου»

ΘΕΜΑ: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου στο πλαίσιο της «Αναμόρφωσης του Θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου» για τα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Α/θμιας και  Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του τη σχετική εισήγηση,(4-10-2021) του Γραφείου Δημάρχου, του Δήμου  καθώς και τις διατάξεις του Ν.4555/18

 

                                        Αποφάσισε ομόφωνα

 

     Εγκρίνει στο πλαίσιο της  «Αναμόρφωσης του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου»,  για τα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, τα παρακάτω :

 

1) τον ορισμό των παρακάτω αιρετών εκπροσώπων του Δήμου μας - Δημοτικών Συμβούλων, στο Σχολικό Συμβούλιο Α/θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου μας :  τους κ.κ. Ρέππα Ιωάννη και. Μανταφούνη Αικατερίνη, με αναπληρωτές τους,  τους κ. κ. Πότση Ζήση και Ζαλακούδη Δημήτριο.  Από το Τμήμα Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας, ως εκπρόσωπο ορίζει την υπάλληλο του Δήμου μας κ. Κοροδήμα Όλγα.

 

2)  τον ορισμό των παρακάτω αιρετών εκπροσώπων του Δήμου μας – Δημοτικών Συμβούλων, στο Σχολικό Συμβούλιο Β/θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου μας : τους κ.κ. Κοτσίνη Σπύρο και Τσελέκα Μιχαήλ, με αναπληρωτές τους, τους κ.κ.. Δανάκο Στέφανο και  Σταφυλά Παναγιώτη.  Από το τμήμα Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας, ως εκπρόσωπο ορίζει την υπάλληλο του Δήμου μας κ Σταγάκη Βασιλική.

Μοιράσου την σελίδα