Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 8 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :
1. Τροποποίηση (2η Τεχνικού Προγράμματος Δήμου ο.ε. 2022
2.Αναμόρφωση (4η) Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2022
 

Μοιράσου την σελίδα