Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς στις 28 Δεκεμβρίου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 57η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει δια περιφοράς, στις 28-12-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους, για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους, για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2022

 

2)  Ορισμός Δικαστικών Επιμελητών, για το έτος 2022, για επιδόσεις δικογράφων και

εγγράφων του Δήμου

 

3) Ορισμός συμβολαιογράφου, για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και εγγράφων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, για το έτος 2022

 

4)  ΄Εγκριση όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Εργα Α.Π.Ε. και ενεργειακή αναβάθμιση 19 κτιρίων του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» (A.M. 65/2021)

 

 

Παρακαλούμε, να έχουμε τη δήλωση ψήφου σας, επί των παραπάνω θεμάτων, απαντώντας στο mail, της γραμματείας συλλογ.οργάνων, μέχρι ώρα 12:00, της 28-12-2021.

 

Μοιράσου την σελίδα