Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Οκτωβρίου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 43η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ.Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα), στις 12-10-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1)  Τροποποίηση της με αρ. 123/2021 Απόφασης της ΟΕ για τις Ομάδες Β και Γ της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών τακτικής συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 152.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, Αρ. Μελέτης 47/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 94879

 

2) Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού μειοδότη με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  λόγω άγονου διαγωνισμού,  της προμήθειας με τίτλο:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: “Προμήθεια τριών μικρών φορτηγών” (Α.Μ. 51/2020), εκτιμώμενης αξίας 85.887,09€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: “Προμήθεια γερανού με αρπάγη και κιβωτάμαξας και προσαρμογή τους σε υπάρχον πλαίσιο οχήματος” (Α.Μ. 84/2020), εκτιμώμενης αξίας 34.274,20€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: “Προμήθεια Αυτοκινήτων τύπου Μίνι βαν” (Α.Μ. 108/2020), εκτιμώμενης αξίας 26.612,90€πλέον ΦΠΑ 24%.

Συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 146.774,19 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ) και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 108392

 

3)  Έγκριση όρων δημοπρασίας  για τη μίσθωση  χώρου  για τη  στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης την Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων

 

4)  ΄Εγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς που αφορά στην ΑΜ 106/2021, που αφορά την προμήθεια (έκτακτη) τροφίμων για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου

 

5)  Διαγραφή οφειλών από  Πράξη Εφαρμογής  Γ2 και Διαγραφή ανεξόφλητων οφειλών ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ από μηνιαίες καταστάσεις επιστρεφόμενων τελών της ΔΕΗ

 

6)  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για Τέλη ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου

 

7) Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “Αντιμετώπιση Επειγόντων Προβλημάτων Ασφαλείας στο Οδικό Δίκτυο” (Α.Μ. 122/2021)

 

8) Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου :«Παρεμβάσεις  Ανάπλασης Κοινόχρηστων χώρων και διαμορφώσεις για ενσωμάτωση Υπόγειων Συστημάτων Διαχωρισμού και Αποκομιδής Απορριμμάτων»

9) ΄Εγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για τη ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, με τίτλο: “Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα καταγραφής και παρακολούθηση αιτημάτων πολιτών (Novoville)”

10)  Ανάκληση της απόφασης 336/21 της Οικον.Επιτροπής και έγκριση Σύναψης των Όρων του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου & του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού, για παραχώρηση χρήσης κολυμβητηρίου

 

Μοιράσου την σελίδα