Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 31 Αυγούστου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 36η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 31-8-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥH ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ" (Α.Μ. 146/2020)

2.  ΄Εγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο: “Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜμΕ-Βελτίωση της ελκυστικότητας για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού”

3. ΄Εγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς,  που αφορά στην ΑΜ 87/2021 (προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας-παροχή γάλακτος υπαλλήλων υπηρεσιών του Δήμου, διάρκειας τεσσάρων μηνών, έτους 2021

4. Λήψη Απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού για τη χρήση Κολυμβητηρίου Ιλίου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

5.  Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός Ιουλίου 2021

6. ΄Εκθεση εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού Δήμου, Β΄ τριμήνου έτους 2021

7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο “Αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο” (Α.Μ. 122/2021) προϋπολογισμού 80.645,16 € (πλέον Φ.Π.Α.)

8.  Λήψη απόφασης περί σύναψης εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ-ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

9.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2021

10. Ακύρωση της με αριθ. 146/2021 απόφασης Οικονομικής  Επιτροπής (έγκριση της με αριθ. 175/2020 μελέτης και των όρων  διακήρυξης  Δημοπρασίας  του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού»

11. Αποδοχή Φακέλου και έγκριση όρων διακήρυξης της μελέτης με αριθμό 122/2021 για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο»

12. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης βάσει του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 (εργασία για πλύσιμο και γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων έργου, στο πλαίσιο της με αρ. 47/20 μελέτης με τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών τακτικής συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού”

Μοιράσου την σελίδα