Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 51η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 24 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων και τοιχείων αντιστήριξης, στην οδό Σωκράτους, στη Δ.Κ.Κ.” Α.Μ. 38/2022

2.    Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων  λογαριασμών μηνός Οκτωβρίου 2022

3.   Εξειδίκευση πίστωσης ποσού ύψους 2.750,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.0029 με σκοπό την κάλυψη της δαπάνης υποψηφιότητας του Δήμου ΑΑΚ στη διοργάνωση βράβευσης ΟΤΑ με τίτλο: “Best City Awards 2023”

4.   Eισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για άπορο δημότη μας – Δ Ζ

5.    Eισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για άπορο δημότη μας – Π Π

6.    Eισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για άπορο δημότη μας – Α Μ

7.  ΄Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για έξοδα μεταβίβασης οχήματος που έγινε δωρεά στο Δήμο

8.  Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία: Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ¨Χριστούγεννα στην πόλη μου¨

 

Μοιράσου την σελίδα