Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 58η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 29 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 , για συζήτηση του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” (υπ’ αριθμ. 143/2022 Μελέτης) - ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, έγκριση του ταυτάριθμου πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της προμήθειας σε εταιρείες.

Το επείγον του θέματος, συνίσταται στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα που απομένει, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, για την εκτέλεση της παραπάνω Προμήθειας (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΤΟΥ ΟΕ 2022).

 

 

Μοιράσου την σελίδα